ЗА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НАЧАЛО НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА КАТАЛОГ

Трудови ресурси в Америка. Ролята на трудещия се в американската икономика

В процеса на еволюцията на Съединените щати от аграрното общество в съвременната индустриална държава се случиха дълбоки промени в характера на американската работна сила. До края на XIX век Съединените щати до голяма степен са селскостопански страни. През периода на формиране на американската икономика не беше лесно за неквалифицираните работници, получили половината от квалифицираните занаятчии, занаятчии и механици. В градовете около 40% от работниците бяха нископлатени работници и шивачки, работещи в заводи за облекло, които живееха в ужасни условия. С нарастването на броя на фабриките и фабриките, работата на децата, жените и бедните имигранти, работещи на машината, започна да се използва широко за тях.

В края на XIX и началото на ХХ век се наблюдава значителен ръст в промишленото производство. Много американци са напуснали ферми и малки градове, за да работят в заводи и фабрики, където е създадено масово производство, е създадена стриктна йерархия, основно се използва труда на неквалифицирани работници и се плащат ниски заплати. При такива условия постепенно се формираха синдикати. С течение на времето те успяха да постигнат значително подобрение в условията на труд. Профсъюзите също така промениха американския политически живот. Често, в съюз с Демократическата партия, те представляват една от ключовите си групи от населението, благодарение на която е приета значителна част от американското социално законодателство, започвайки с Новата сделка на президента Франклин Д. Рузвелт през тридесетте години на миналия век и завършваща с администрацията на Кенеди Джонсън през 60-те години на ХХ век.

Синдикалните работници все още остават значителна политическа и икономическа сила днес, но влиянието им се отслабва значително. Относителната роля на производството е намаляла и мащабът на сектора на услугите се е увеличил. Нарастващият брой на самостоятелно заетите лица става служители и инженери и техници, а не работници от промишлеността. Междувременно новите клонове на икономическата дейност се опитват да наемат висококвалифицирани работници, които са в състояние да се адаптират към продължаващите промени, причинени от появата на компютри и други нови технологии. Увеличаването на вниманието върху клиентите и необходимостта от чести актуализации на продуктите в отговор на пазарните изисквания накара някои работодатели да намалят мащаба на йерархията и вместо това да разчитат на самостоятелно насочени междусекторни групи служители.

Работниците, работещи в профсъюзи, традиционно силни в сектори като стоманената промишленост и тежките машини, не могат да се адаптират към тези промени. Синдикатите процъфтяват през първите години след края на Втората световна война. Въпреки това през следващия период в условията на намаляване на броя на работниците в традиционните производствени отрасли броят на членовете на синдикатите също намаля. Изправени пред постоянното нарастване на конкуренцията от страна на чуждестранните производители, които използват евтина работна ръка, работодателите започнаха да се стремят към по-голяма гъвкавост в политиките си за наемане на работа. Те започнаха да използват работата на хора, които са приети за временна работа или работят на непълно работно време, и обръщат по-малко внимание на заплатите и пенсиите и осигурителните обезщетения, предназначени да поддържат дългосрочни взаимоотношения със служителите. Работодателите също започнаха да се борят по-активно срещу кампаниите за създаване на синдикати и задържане на стачки. Политиците, които някога неохотно се противопоставиха на профсъюзите, вече приеха закони, които още повече подкопаха позицията на тези организации. Междувременно, квалифицираните работници започнаха да третират синдикатите като анахронизъм, който ограничава тяхната независимост. Само в сектори, които основно функционират като монополи, като публичните власти и свободните държавни училища, позицията на профсъюзите продължава да се засилва.

Въпреки отслабващата сила на синдикатите, квалифицираните работници в проспериращите индустрии се възползваха от много промени, настъпили наскоро в позицията на работниците и служителите. Въпреки това, неквалифицираните работници, наети в традиционните индустрии, често са изправени пред трудности. През осемдесетте и деветдесетте години на миналия век имаше разлика в заплатите на квалифицирани и неквалифицирани работници. Въпреки факта, че в края на 90-те години на 20-ти век американските работници и служители имаха десетилетие на нарастващ просперитет зад тях, което се дължеше на значителен икономически растеж и ниска безработица, много от тях се чувстваха несигурни относно бъдещето си.

Трудови стандарти

Една от причините за успеха на американската икономика, икономистите смятат гъвкавостта на трудовите си пазари. Работодателите твърдят, че тяхната конкурентоспособност зависи отчасти от свободата на наемане и пожар на работници в случай на промени в пазарните условия. Досега мобилността традиционно е характерна черта на самите американски работници и служители.

Много от тях считат смяната на работното място за средство за подобряване на условията на живот. В същото време предприемачите традиционно признават, че работниците постигат най-голяма производителност, ако смятат, че тяхната работа им дава дългосрочни възможности да се изкачат на кариерата и че работниците считат, че една от основните им икономически цели е гаранция за сигурност на работното място.

Историята на американските трудови ресурси се характеризира с напрежение между следните две групи ценности - гъвкавост и дългосрочен ангажимент. От средата на осемдесетте на миналия век много анализатори стигнаха до общото заключение, че работодателите отделят все по-голямо внимание на гъвкавостта. Може би това води до отслабване на връзките между работодателите и служителите. Досега дълъг списък от държавни и федерални закони защитава правата на работниците и служителите. Някои от най-важните федерални трудово законодателство включват следното:

Пенсионно осигуряване и осигуряване за безработица

В Съединените щати работодателите играят основна роля в подпомагането на работниците да създават спестявания за пенсиите. Около половината от заетите в частния сектор, както и повечето държавни служители, са обхванати от пенсионна схема. Законът не изисква работодателите да действат като спонсори на пенсионните схеми. Правителството обаче насърчава работодателите да организират такива системи, като осигуряват големи съкращения на данъците на предприемачите, които отпускат пенсии на своите служители и допринасят за своя пенсионен фонд.

Агенцията за събиране на данъци на Федералното правителство Службата за вътрешни приходи установява повечето от правилата, уреждащи пенсионните системи, а един от органите на Министерството на труда регламентира тяхната работа за предотвратяване на злоупотреби. Друга федерална агенция Pension Benefits Guarantee Corporation осигурява пенсионни доходи в рамките на традиционните частни пенсионни системи; Редица закони, приети през осемдесетте и деветдесетте години на миналия век, повишиха размера на застрахователните премии за този вид застраховки и затегнаха изискванията, като повериха на работодателите отговорността за поддържането на добро финансово състояние на техните пенсионни системи.

През последните три десетилетия на 20 век естеството на пенсионните системи, организирани от работодателите, се промени значително. Много работодатели - особено малките предприемачи - престанали да предлагат традиционни пенсионни системи с "стриктно определени обезщетения", които осигуряват гарантирани месечни пенсионни плащания въз основа на години трудов стаж и заплати. Вместо това работодателите все повече предлагат пенсионни системи с "строго дефинирани вноски в пенсионния фонд". В случай на създаване на пенсионна система със строго дефинирани вноски в пенсионния фонд, работодателят не носи отговорност за това как са инвестирани парите за пенсия и не гарантира изплащането на определено обезщетение. Освен това, предлагайки такива пенсионни системи, работодателите могат да контролират своите пенсионни спестявания (много работодатели също внасят своите пари в пенсионния фонд, въпреки че законът не изисква от тях да го направят), а служителите остават "привързани" към тези спестявания, Години промени мястото си на работа. Освен това размерът на средствата, които работниците получават след пенсиониране, зависи от размера на вноските в пенсионния фонд и от това колко успешно служителите инвестират собствени средства.

Броят на частните пенсионни системи със строго определени плащания намалява от 170 000 през 1965 г. на 53 000 през 1997 г., докато броят на системите със строго дефинирани вноски в пенсионния фонд се увеличава през този период от 461 000 на 647 000 - Промяна, в която според много хора се отразяват такива условия на труд, които намаляват вероятността от дългосрочни взаимоотношения между работодатели и служители.

Федералното правителство управлява редица видове пенсионни схеми за своите служители, включително военни и държавни служители, както и ветерани с военни увреждания. Най-важната пенсионна система, администрирана от правителството, обаче е схема за социална сигурност, която осигурява пълна полза на работниците и служителите, които се пенсионират и кандидатстват за обезщетения на възраст над 65 години или намаляват обезщетенията за тези, които търсят обезщетения, Пенсиониране на възраст от 62 до 65 години. Въпреки факта, че тази програма се управлява от федералната агенция, администрацията за социално осигуряване, нейните средства идват от работодатели и служители чрез начисляване на данък върху заплатите им. Въпреки че социалната сигурност се счита за "предпазна мрежа", много полезна за пенсионерите, повечето от тях смятат, че осигуряват само част от потребностите си от доходи, след като престанат да работят. Освен това, тъй като поколението, родено през периода на бърз растеж на раждаемостта през първите следвоенни години, трябва да се пенсионира в началото на 21 век, през 90-те години на миналия век политиците се притесняват дали правителството ще може да изпълни всички свои задължения в тази област Социално осигуряване без намаляване на обезщетенията или увеличаване на данъците върху заплатите. В началото на новия век много американци смятаха, че осигуряването на здраво финансиране на програмата за социално осигуряване е най-важният въпрос на вътрешната политика.

Много хора могат също да спестят част от дохода си чрез специални данъчни преференциални сметки, известни като индивидуални пенсионни сметки (IPS) и пенсионни схеми на Keogh.

За разлика от социалното осигуряване, осигуровката за безработица, въведена също със Закона за социално осигуряване от 1935 г., се организира под формата на федерална и държавна система и осигурява подкрепа на безработните под формата на основни доходи. Служители, които са уволнени или които по непредпазливост са станали безработни по някаква друга причина (с изключение на неподходящо поведение), получават част от заплатата си за определен период от време като възстановяване на доходите.

Всяка държава има своя собствена програма, но тя трябва да отговаря на определени федерални правила. Размерът и срокът на изплащане на седмичните обезщетения за безработица се основават на предишната заплата на наетото лице и на трудовия му стаж под наем. Работодателите плащат данъци на специален фонд, чието функциониране се основава на опита на безработицата и изплащането на обезщетения за него сред своите служители. Федералното правителство също така изчислява данъка, който събира от работодателите в фонда за безработица. Щатите се надяват, че излишните средства, натрупани през периодите на просперитет, ще им позволят да оцелеят в икономически спадове, но те могат да заемат пари от федералното правителство или да повишат данъчните ставки, ако средствата им са недостатъчни. Държавите са задължени да удължат периода на изплащане на обезщетенията, когато равнището на безработица се повиши и надвишава установената "референтна точка". Федералното правителство може също да разреши по-нататъшно удължаване на плащането на обезщетения в случаите, когато има увеличение на безработицата в периоди на рецесия, покривайки разходите за удължаване на срока за погасяване от общите федерални приходи или чрез въвеждане на специален данък върху работодателите. Въпросът дали да се удължи срокът за изплащане на обезщетения за безработица е често политически по характер, тъй като всяко разширяване на тези условия води до рязко увеличение на федералните разходи и може да доведе до увеличаване на данъците.

Началният период на трудовото движение

Много закони и програми, насочени към подобряване на живота на работниците в Америка, се появяват в продължение на няколко десетилетия, като се започне от трийсетте на миналия век, когато американското трудово движение спечели и укрепи политическото си влияние. Повишаването на трудовото движение не беше лесно; Повече от век и половина това движение трябваше да се бори за утвърждаване на позициите си в американската икономика.

За разлика от работните групи в редица други страни, американските синдикати се стремяха да осъществяват своята дейност в рамките на съществуващата система на свободно предприемачество, стратегия, която беше тревожна за социалистите. Съединените щати не познаваха феодализма и много малко от работниците вярваха, че са участвали в класовата борба. Повечето работници просто вярваха, че се борят да защитят правата си на успех и искат да имат тези права в същата степен, в която имат други. Друг фактор, допринасящ за изглаждането на класовия антагонизъм, е фактът, че американските работници - поне белите работници - получиха правото да гласуват по-рано от работниците в други страни.

Поскольку рабочее движение во многом ограничивалось областью промышленности, профсоюзные организаторы имели ограниченные возможности вербовки потенциальных членов профсоюзов. Первой значительной национальной рабочей организацией стала организация «Рыцари труда», основанная в 1869 г. закройщиками Филадельфии, штат Пенсильвания, и ставившая своей целью организационное объединение всех рабочих в борьбе за их общее благополучие. К 1886 г. «Рыцари» имели в своем составе около 700 000 членов, включая темнокожих, женщин, наемных рабочих, торговцев и фермеров. Однако эти группы часто преследовали различные интересы. Поэтому члены движения «Рыцари труда» не были объединены единой общей целью, что мешало им действовать заодно. В середине восьмидесятых годов XIX века «Рыцари» одержали победу в забастовке, направленной против действий железных дорог, принадлежавших американскому миллионеру Джею Гулду, но в 1886 г. проиграли вторую забастовку против тех же железных дорог. Вскоре число членов этой организации резко сократилось.

В 1881 г. иммигрант, занимавшийся изготовлением сигар, по имени Сэмьюэл Гомперс вместе с другими квалифицированными рабочими организовал федерацию профсоюзов, которая через пять лет превратилась в Американскую федерацию труда (АФТ). В состав ее членов входили только наемные рабочие, и они были организованы по цеховому принципу. Гомперс стал ее первым президентом. Он проводил практическую стратегию, суть которой сводилась к борьбе за повышение заработной платы и улучшение условий труда. Впоследствии эти приоритеты были взяты на вооружение всем профсоюзным движениям.

Профсоюзные организаторы АФТ столкнулись с решительным сопротивлением со стороны работодателей. Руководство предпочитало обсуждать вопрос о заработной плате и другие вопросы с каждым рабочим в отдельности и часто увольняло или вносило в черный список (соглашение с другими компаниями не принимать на работу включенных в него) рабочих, которые становились на сторону профсоюзов. Иногда руководству удавалось подписывать с рабочими контракты, известные под названием «желтых обязательств», которые запрещали им вступать в профсоюзы. В период с 1880 по 1932 гг. правительство и суды, в основном, сочувствовали руководству или в лучшем случае сохраняли нейтралитет. Под предлогом наведения порядка правительство часто посылало войска на подавление забастовок. Бурные стачки в эту эпоху приводили к гибели многих людей, поскольку нанятые руководством лица вступали в смертельные схватки с членами профсоюза.

В 1905 г. рабочее движение потерпело неудачу, когда Верховный суд заявил, что правительство не может ограничивать количество рабочих часов. Принцип «открытого предприятия», т.е. права рабочего на отказ от принудительного вступления в профсоюз, также вызвал крупномасштабную коллизию правовых норм.

К моменту окончания Первой мировой войны число членов АФТ составляло 5 миллионов. Однако двадцатые годы прошлого столетия не стали плодотворными для профсоюзных активистов. Наступили хорошие времена, было много рабочих мест, и зарплата постоянно росла. Рабочие чувствовали себя уверенно и без профсоюзов и часто соглашались с мнением руководства о том, что щедрая кадровая политика является хорошей альтернативой профсоюзному движению. Однако в 1929 г. наступила великая депрессия, и хорошим временам пришел конец.

Депрессия и победы послевоенного времени

Великая депрессия тридцатых годов XX века изменила мнение американцев о профсоюзах. Несмотря на то, что в связи с массовой безработицей число членов АФТ сократилось до менее 3 миллионов, повсеместные экономические лишения вызвали сочувствие к рабочему человеку. В самые худшие периоды этой депрессии около одной трети самодеятельного населения Америки не имела работы, потрясающая цифра для страны, в которой всего десять лет назад, была полная занятость. С избранием в 1932 г. на пост президента Франклина Д. Рузвельта правительство - а постепенно и суды - стали более благосклонно относиться к просьбам рабочих и служащих. В 1932 г. Конгресс принял один из первых законов, защищающих права рабочего человека, Закон Норриса-ЛаГуардиа, который признал, что «желтые обязательства» не могут носить принудительный характер. Закон также ограничил полномочия федеральных судов на пр екращение забастовок и другие связанные с работой действия.

Когда Рузвельт вступил в должность, он стремился к принятию ряда важных законов, служащих рабочему делу. Один из них Национальный закон о трудовых отношениях от 1935 г. (также известный как Закон Вагнера) предоставил рабочим право вступать в профсоюзы и заключать с предпринимателями коллективные договоры через представителей своего профсоюза. Этот закон предусматривал создание Национального управления по вопросам трудовых отношений (НУВТО), в обязанности которого входило наказание работодателей, прибегающих к недобросовестным методам в области трудовых отношений, и организация выборов в тех случаях, когда работники по найму изъявляют желание создать тот или иной профсоюз. НУВТО мог заставить предпринимателей задним числом выплатить зарплату работникам по найму в случае их несправедливого увольнения за участие в профсоюзной деятельности.

При такой поддержке к 1940 г. число членов профсоюзов резко возросло, составив почти 9 миллионов. Однако расширение списков членов профсоюзов проходило в условиях нарастающих трудностей. В 1935 г. восемь входящих в АФТ профсоюзов создали Комитет производственных профсоюзов (КПП) с целью охвата профсоюзами рабочих в таких отраслях массового производства, как автомобилестроение и сталелитейная промышленность. Сторонники упомянутых восьми профсоюзов хотели одновременно объединять в рамках профсоюзов всех рабочих той или иной компании независимо от того, являются они квалифицированными или неквалифицированными рабочими. Цеховые профсоюзы, контролировавшие АФТ, воспротивились усилиям, направленным на объединение в профсоюзах неквалифицированных рабочих и рабочих низкой квалификации, предпочитая, чтобы рабочие по-прежнему объединялись по цеховому принципу в рамках различных отраслей. Однако благодаря своим активным действиям КПП удалось объединить в профсоюзы рабочих многих заводов. В 1938 г. АФТ исключило из своего состава профсоюзы, образовавшие КПП. КПП быстро создала свою собственную федерацию, используя новое название, Конгресс производственных профсоюзов, который стал достойным конкурентом АФТ.

После вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну ведущие профсоюзные лидеры обещали не прерывать забастовками работу оборонной промышленности страны. Кроме того, правительство установило контроль над заработной платой, заморозив ее повышение. Однако рабочие добились значительных успехов в улучшении системы дополнительных выплат, особенно в сфере страхования на случай болезни. В этот период резко возросло число членов профсоюзов.

Когда в 1945 г. окончилась война, профсоюзы отказались от своего обещания не проводить забастовок и стали самым решительным образом требовать повышения заработной платы. Во многих отраслях промышленности начались забастовки, и в 1946 г. перерывы и простои в работе достигли самого высокого уровня. Общественность энергично выступила против срывов работы и того, что многие считали чрезмерной властью профсоюзов, которую они обрели в результате принятия Закона Вагнера. В 1947 г. Конгресс принял Закон о регулировании трудовых отношений, более известный как Закон Тафта-Хартли, преодолев вето, наложенное на него президентом Гарри Трумэном. Этот закон предписывал нормы поведения профсоюзам и работникам по найму. Он запретил «закрытые предприятия», т.е. предприятия, принимающие на работу только членов профсоюза; закон, о котором идет речь, дал предпринимателям разрешение на взимание штрафов с профсоюзов с целью покрытия убытков, нанесенных во время проведения забастовок; кроме того, он требовал от профсоюзов, чтобы они, прежде чем начать забастовку, соблюдали 60-дневный срок, позволяющий им «остыть», и вводил другие особые правила в отношении забастовок, ставящих под угрозу благосостояние и безопасность страны. Закон Тафта-Хартли также требовал от профсоюзов раскрытия информации о своей финансовой деятельности. В свете этого резкого перехода к наступлению на рабочих АФТ и КПП перестали бороться друг с другом и, в конечном счете, объединились в 1955 г., образовав АФТ-КПП.

В 1962 г. профсоюзы обрели ряд новых полномочий, когда президент Джон Ф. Кеннеди издал приказ главы исполнительной власти, предоставлявший работникам федеральных органов право объединяться в профсоюзы и заключать коллективные договоры (но не бастовать). Штаты приняли у себя аналогичные законодательства, и некоторые из штатов даже разрешили работникам своих правительственных учреждений проводить забастовки. На федеральном уровн е, уровне штата и местном уровне стали быстро расти профсоюзы правительственных служащих. В семидесятых годах прошлого столетия, когда высокий уровень инфляции грозил значительной эрозией заработной платы, во многих штатах и больших городах полицейские, учителя и другие правительственные служащие прибегли к забастовкам.

В шестидесятых и семидесятых годах XX века увеличилось число членов профсоюзов среди темнокожих американцев, американцев мексиканского происхождения и женщин. Профсоюзные лидеры помогали этим группам населения, которых часто принимали лишь на самую низкооплачиваемую работу, получить более высокую зарплату.

Восьмидесятые и девяностые годы XX века: конец патернализма

В сороковые, пятидесятые и шестидесятые годы прошлого столетия, несмотря на происходившие время от времени стычки и забастовки, компании и профсоюзы в основном наладили между собой стабильные отношения.

Подобные стабильные отношения зависели от стабильной экономики, в которой трудовые навыки и продукты меняются лишь незначительно или, по крайней мере, достаточно медленно для того, чтобы работники по найму и работодатели могли относительно легко приспособиться к этим изменениям. Однако в период шестидесятых и семидесятых годов прошлого века отношения между профсоюзами и входящими в них работниками по найму стали весьма напряженными. Началось сокращение масштабов американского господства в мировой индустриальной экономике. Когда в Соединенные Штаты массовым потоком хлынули более дешевые, а иногда и более качественные, товары иностранного производства, американским компаниям не удавалось быстро отреагировать на это явление повышением качества своих продуктов. Построенные сверху вниз управленческие структуры компаний США не поощряли нововведений, и эти компании иногда попадали в безвыходное положение, когда пытались сократить затраты на рабочую силу путем повышения эффективности или снижения заработной платы, с тем чтобы низвести ее до уровня зарплаты, получаемой неквалифицированными рабочими в ряде зарубежных стран.

В некоторых случаях американские компании реагировали на приток дешевых зарубежных товаров простым закрытием своих заводов и фабрик и перенесением производства за рубеж. Было все легче делать это, поскольку в восьмидесятых и девяностых годах XX века изменились торговые и налоговые законы. Многие другие компании продолжали функционировать, но патерналистская система стала давать сбои. Работодатели чувствовали, что больше не в состоянии брать на себя такие обязательства в отношении своих рабочих, которые действовали бы в течение всей их трудовой жизни. Преследуя цель повышения гибкости и сокращения издержек, предприниматели все больше применяли труд временных рабочих или рабочих, занятых неполный рабочий день. В 1982 г. фирмы по оказанию временной помощи предоставили 417 000 рабочих по найму или 0,5 процента занятости в несельскохозяйственных отраслях (по данным платежных ведомостей). К 1998 г. эти фирмы предоставили 2.8 миллиона рабочих или 2,1 процента рабочей силы, не занятой в сельском хозяйстве. Произошли изменения и в продолжительности рабочей недели. Иногда рабочие добивались ее сокращения, но часто компании сами сокращали число рабочих часов, с тем чтобы снизить затраты на рабочую силу и выплату различных льгот. В 1968 г. 14 процентов работников по найму работали менее 35 часов в неделю. В 1994 г. этот показатель составил 18,9 процента.

Как уже отмечалось, многие работодатели перешли к созданию пенсионных систем, в которых ответственность все больше передавалась работникам по найму. Некоторые рабочие и служащие приветствовали эти изменения и то повышение гибкости, которым они сопровождались. Все же, для многих работников упомянутые изменения означали лишь неуверенность в завтрашнем дне. Профсоюзы мало что могли сделать для восстановления старых патерналистских отношений между работодателем и работниками по найму. Профессиональным союзам оставалось лишь помогать своим членам в их попытках приспособиться к новым условиям.

В восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия общая численность членов профсоюзов сократилась, причем последние добились лишь скромных успехов в создании новых рабочих мест. Профсоюзные активисты жаловались на то, что трудовое законодательство направлено против них и дает работодателям слишком большую свободу недопущения создания профсоюзов и борьбы с ними.

Новая рабочая сила

В период с 1950 г. до последних месяцев 1999 г. общая численность работающих по найму в несельскохозяйственных отраслях выросла с 45 миллионов человек до 129,5 миллиона человек. Самый большой рост занятости наблюдался в компьютерном секторе, секторе здравоохранения и других секторах сферы обслуживания, поскольку информационная технология играла все большую роль в экономике США. В восьмидесятых и девяностых годах XX века число рабочих мест в секторе производства услуг, включающего в себя сферу обслуживания, транспортные перевозки, коммунальные службы, оптовую и розничную торговлю, финансы, страхование, сферу недвижимости и работу государственной власти, увеличилось на 35 миллионов, составив весь чистый прирост числа рабочих мест за эти два десятилетия. Рост занятости в секторе услуг абсорбировал трудовые ресурсы, высвободившиеся в результате повышения производительности труда в обрабатывающей промышленности.

В 1946 г. на отрасли, относящиеся к сфере услуг, приходилось 24, 4 миллиона рабочих мест или 59 процентов занятости в несельскохозяйственных отраслях. К концу 1999 г. число рабочих мест в этом секторе увеличилось до 104,3 миллионов или до 81 процента занятости в несельскохозяйственных отраслях. Наоборот, в 1946 г. сектор производства товаров, в который входят обрабатывающая промышленность, строительство и горнодобывающая промышленность, обеспечил наличие 17,2 миллионов рабочих мест или 41 процент занятости в несельскохозяйственных областях, но в конце 1999 г. это число увеличилось всего лишь до 25,2 миллиона и составило 19 процентов занятости в несельскохозяйственных областях. Однако на многих из этих новых рабочих мест в сфере услуг работники не получали такой же высокой заработной платы и столь же значительных пособий и льгот, как в обрабатывающей промышленности. В результате, возникшее во многих семьях напряженное финансовое положение побудило многих женщин пойти работать.

В восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия многие работодатели перешли к новым методам организации своих трудовых ресурсов. В некоторых компаниях работников по найму объединяли в небольшие группы и предоставляли им значительную независимость в выполнении поставленных перед ними задач. Если руководство ставило перед этими группами работников определенные задачи и осуществляло контроль за ходом работы и ее конечными результатами, то группы работников сами решали между собой, как им лучше выполнять свою работу и как корректировать свою стратегию в условиях изменения потребностей клиентов и общих условий работы и рынка. Однако многие другие работодатели не захотели отказаться от традиционных методов руководства выполняемой работой. Были и такие, для кого переход к новым методам руководства оказался трудным. Заключения Национального управления по трудовым отношениям о том, что многие группы работников, используемые не имеющими профсоюзов работодателями, являлись незаконными «профсоюзами», в которых господствующее положение занимало руководство, часто становились препятствием на пути происходящих перемен.

Кроме того, в восьмидесятых и девяностых годах XX века работодателям приходилось иметь дело со все большим разнообразием трудовых ресурсов. В ряды рабочей силы широким потоком вливались новые этнические группы, прежде всего испаноязычные американцы и иммигранты из различных азиатских стран, и все больше женщин стали занимать рабочие места там, где раньше господствующее положение традиционно занимали мужчины. Постоянно растущее число работников обращалось в суд, обвиняя работодателей в проведении дискриминационной политики в отношении работающих по найму в зависимости от их расовой принадлежности, пола, возраста или физических недостатков. Число дел, рассматриваемых Комиссией по соблюдению равноправия при трудоустройстве, которая является первой инстанцией, принимающий подобные жалобы, возросло с около 6 900 в 1991 г. до свыше 16 000 в 1998 г., и суды задыхались от обилия подлежащих рассмотрению дел. Принимаемые судами решения по судебным искам, связанным с дискриминацией на производстве или службе, носили смешанный характер. Многие из таких исков были отклонены как необоснованные, но в то же время суды признали необходимость наличия широкого диапазона средств правовой защиты от злоупотреблений при найме на работу, продвижении по службе, понижении в должности и увольнении.

Вопрос о «равной оплате за равный труд» по-прежнему остается актуальным, когда речь заходит об условиях работы в Америке. Несмотря на то, что федер альное законодательство и законодательства штатов запрещают установление разных ставок оплаты труда в зависимости от пола, исторически сложилось так, что женщины получают за свой труд меньше, чем мужчины. Частично эта разница в оплате труда возникает в связи с тем, что относительно больше женщин занято на таких работах (многие женщины работают в секторе обслуживания), где традиционно платят меньше, чем в других местах. Однако профсоюзы и организации по защите прав женщин утверждают, что здесь также находит отражение наличие прямой дискриминации. Еще больше усложняет этот вопрос явление, наблюдающееся среди служащих и инженерно-технических работников и известное под названием «стеклянный потолок». Имеется в виду невидимый барьер, который, по мнению некоторых женщин, не дает им возможности продвигаться по службе и занимать ответственные должности в компаниях и высокое положение в профессиональной среде, где господствуют мужчины. В последние годы женщины стали занимать все больше таких должностей, но они все еще значительно отстают от сильного пола, если принять во внимание их долю в общей численности населения страны.

Аналогичные проблемы возникают, когда дело касается оплаты и должностей, получаемых представителями различных этнических и расовых групп, часто называемых «меньшинствами», поскольку они составляют меньшинство в общей численности населения. (В конце XX века большинство американцев представляли собой белых людей европейского происхождения; правда, их доля в общей численности населения постоянно уменьшалась). Кроме законов, запрещающих дискриминацию, в шестидесятых и семидесятых годах прошлого столетия федеральное правительство и многие штаты приняли законы о «позитивных действиях», требующих, чтобы в определенных обстоятельствах при найме на работу работодатели отдавали предпочтение меньшинствам. Сторонники подобных законов утверждали, что меньшинствам следует отдавать предпочтение в качестве компенсации за долгие годы их дискриминации в прошлом. Однако эта идея оказалась спорным подходом к решению расовых и этнических проблем. Критики «позитивных действий» жаловались на то, что «обратная дискриминация» является несправедливой и приводит к нежелательным последствиям. В девяностые годы XX века некоторые штаты, например Калифорния, отказались от «позитивных действий». Тем не менее, по-прежнему наблюдается разрыв в оплате труда белых и меньшинств, а также большая разница между ними в уровнях безработицы. Наряду со спорными вопросами, касающимися места женщины среди рабочих и служащих, остается ряд других самых жгучих проблем, с которыми приходится сталкиваться американским работодателям и работникам по найму.

В восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия общая напряженность, возникшая в результате принимавшихся во многих компаниях мер по сокращению издержек, привела к еще большему обострению обстановки, связанной с наличием разрыва в оплате труда в зависимости от пола, расовой принадлежности или этнического происхождения. На самом деле, рабочие и служащие, а также их профсоюзы в больших, борющихся за свое выживание фирмах чувствовали, что им придется пойти на уступки в отношении своей заработной платы - сокращение размеров ее повышения или даже на ее снижение - в надежде получить большую обеспеченность работой или даже спасти своих работодателей. На некоторых авиалиниях и в ряде других компаний появилась двухуровневая шкала заработной платы, при которой новые работники получали за одну и ту же работу меньшую зарплату, чем старые. Во все большей степени зарплата теперь устанавливалась не для того, чтобы служить равным вознаграждением работников по найму за их равный труд, а для того, чтобы привлечь и удержать работников, в которых ощущалась нехватка, таких как, например, специалистов по программному обеспечению компьютеров. Создавшееся положение еще больше способствовало росту разрыва в заработной плате между высококвалифицированными и неквалифицированными работниками. Не существует каких-либо непосредственных измерений этого разрыва, но статистические данные Министерства труда США позволяют провести наглядные косвенные сравнения упомянутой разницы в зарплате. В 1979 г. средний еженедельный заработок колебался в диапазоне от 215 долларов США для рабочих и служащих, окончивших среднюю школу, до 348 долларов США для рабочих и служащих, окончивших колледж. В 1998 г. разрыв, о котором идет речь, находился в пределах от 337 долларов США до 821 доллар а США.

Даже в условиях увеличения разрыва в заработной плате многие работодатели боролись за повышение минимальной заработной платы, установленной федеральным правительством. Они утверждали, что установленный нижний предел заработной платы наносит ущерб рабочим и служащим посредством повышения затрат на рабочую силу и тем самым затрудняет найм новых работников малыми предприятиями. Если в семидесятых годах прошлого века минимальная зарплата росла каждый год, то в восьмидесятых и девяностых годах того же столетия имели место лишь несколько весьма редких ее повышений. В результате, минимальная заработная плата не поспевала за ростом стоимости жизни; в период с 1970 до последних месяцев 1999 г. минимальная зарплата поднялась на 55 процентов (с 1,45 долларов США в час до 5.15 долларов США в час), в то время как потребительские цены возросли на 334 процента. Работодатели также все больше переходили на систему выплаты жалованья по конечным результатам работы, основывая повышение оплаты труда работников на результатах деятельности конкретных лиц или их подразделений, вместо того, чтобы в равной степени увеличивать оплату труда всем работникам.

По мере увеличивающейся нехватки квалифицированных рабочих и служащих работодатели уделяли больше внимания подготовке кадров и расходовали на нее больше денежных средств. Они также ускорили улучшение качества образовательных программ в школах, с тем чтобы лучше подготовить их выпускников к условиям работы с применением современной высокой технологии. Создавались региональные группы работодателей с целью решения проблемы подготовки кадров в сотрудничестве с местными и техническими колледжами, которые организовывали работу соответствующих курсов. Тем временем в 1998 г. федеральное правительство приняло Закон о вложении средств в подготовку рабочих кадров, который укрепил и привел к единому знаменателю 100 программ подготовки рабочих кадров с участием федеральных подразделений и подразделений штатов, а также экономических объектов, организаций и деловых предприятий. Принятие этого закона представляет собой попытку связать программы подготовки рабочих кадров с фактическими потребностями работодателей и предоставить последним больше прав на участие в составлении и реализации этих программ.

В то же время работодатели также стремились к тому, чтобы пойти навстречу пожеланиям рабочим и служащим сгладить противоречия между требованиями их работы и необходимыми условиями их личной жизни. Большее распространение получили гибкие графики работы, предоставляющие работникам по найму возможность свободнее распоряжаться своим рабочим временем и самим выбирать часы работы. Последние достижения в развитии технологий систем связи позволяют все большему числу работников «работать заочно», т.е., по крайней мере, частично работать на дому, пользуясь компьютерами, подключенными к их месту работы. Удовлетворяя требования работающих матерей и других работников, заинтересованных в работе неполный рабочий день, работодатели применили такие нововведения, как, например, деление рабочего места между несколькими работниками. Правительство присоединилось к этой тенденции, приняв в 1993 г. Закон о семье, отпуске на рождение ребенка и отпуске по семейным обстоятельствам, который обязывает работодателей предоставлять своим работникам по найму отпуска в случае возникновения у них в семье чрезвычайных обстоятельств.

Уменьшение власти профсоюзов

Изменяющиеся условия восьмидесятых и девяностых годов XX века подорвали позиции организованных в профсоюзы рабочих и служащих, которые теперь представляют собой сокращающуюся долю трудовых ресурсов. Если в 1945 г. более одной трети работающих по найму были членами профсоюзов, то в 1979 г. число членов профсоюзов снизилось до 24,1 процента трудовых ресурсов США, а в 1998 г. оно еще больше уменьшилось и составило лишь 13,9 процента всей рабочей силы страны. В сфере политической власти рост поступлений от профсоюзных взносов, продолжение внесения профсоюзами финансовых средств в проведение политических кампаний и неустанные усилия профсоюзных активистов по обеспечению голосов избирателей уберегли эти организации от столь же значительных потерь, которые понесли их рядовые члены. Однако решения судов и заключения Национального управления по трудовым отношениям, позволяющие рабочим и служащим не платить ту часть своих профсоюзных взносов, которая используется на поддержку политических кандидатов или борьбу против них, подорвало влияние профсоюзов.

Испытывая жестокую конкуренцию у себя в стране и за рубежом, руководство в настоящее время проявляет меньше желания присоединяться к требованиям профсоюзов о повышении зарплаты и льгот, чем в прошлые десятилетия. Кроме того, оно начало значительно более активную борьбу против попыток профсоюзов увеличить число своих членов путем вербовки рабочих и служащих. В восьмидесятые и девяностые годы прошлого столетия часто вспыхивали забастовки, поскольку, когда профсоюзы бастовали, работодатели стали более охотно нанимать штрейкбрехеров и оставлять их на работе после окончания забастовки. (Предприниматели стали еще смелее и решительнее действовать в этом направлении, когда в 1981 г. президент Рональд Рейган уволил незаконно бастовавших авиадиспетчеров, нанятых Федеральным управлением гражданской авиации).

Постоянной проблемой для членов профсоюзов является продолжающаяся автоматизация. Многие старые заводы и фабрики перешли на использование трудосберегающего автоматического оборудования для того, чтобы справляться с задачами, ранее выполнявшимися рабочими. Профсоюзы пытались (далеко не всегда успешно) принимать различные меры для защиты рабочих мест и доходов рабочих, таких как бесплатная переподготовка, сокращение рабочей недели, распределение рабочих заданий и обеспечение гарантированного годового дохода.

Сдвиг в сторону найма на работу в сфере обслуживания, где профсоюзы традиционно занимали более слабые позиции, также стал для них серьезной проблемой. Женщины, молодые люди, временные работники и работники, занятые неполный рабочий день, (все эти категории менее охотно вступают в профсоюзы) составляют большую долю работающих на новых рабочих местах, созданных в последние годы. Кроме того, значительная часть американской индустрии переместилась в южную и западную части Соединенных Штатов, представляющие собой регионы, в которых существует более слабая профсоюзная традиция, чем в северных и восточных регионах страны.

Ко всем этим трудностям добавились годы предания гласности негативных сторон деятельности погрязших в коррупции профсоюзов, особенно большого профсоюза водителей грузового транспорта, что нанесло вред рабочему движению. Даже прошлые успехи профсоюзов в повышении заработной платы и увеличении размеров пособий и льгот, а также в улучшении условий труда стали препятствием на пути дальнейших завоеваний, заставляя новых, молодых рабочих прийти к выводу о том, что для отстаивания их интересов им больше не нужны профсоюзы. Доводы последних о том, что они дают рабочим возможность высказывать свое мнение почти по всем аспектам их работы, включая обеспечение безопасности на производстве и подачу жалоб на несоблюдение нормальных условий работы, часто остаются без внимания. Самостоятельно мыслящие молодые работники, положившие начало появлению и небывалому росту фирм, применяющих высокую компьютерную технологию, мало заинтересованы в принадлежности к организациям, которые, по мнению этих работников, отнимают у них независимость.

Однако самой веской причиной трудностей, с которыми в конце девяностых годов прошлого столетия столкнулись профсоюзы в процессе привлечения в свои ряды новых членов, пожалуй, явилась поразительная стабильность экономики страны. В октябре и ноябре 1999 г. доля безработных сократилась до 4,1 процента. Экономисты утверждали, что безработными в этот период были только люди, переходившие с одной работы на другую, или хронические безработные. Несмотря на все факторы неопределенности, появившиеся в результате перемен в экономике, обилие рабочих мест восстановило веру в то, что Америка по-прежнему остается страной благоприятных возможностей.

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира - Индикатори на страните по света

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Полезна информация

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола

статистика