ЗА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НАЧАЛО НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА КАТАЛОГ

Световна банка

Международната банка за възстановяване и развитие, по-известна като Световната банка, е един от най-големите източници на помощ за развитие в света. Нейната основна цел е да помогне на най-бедните групи от населението и най-бедните страни. Световната банка помага на развиващите се страни да се борят с бедността и да постигнат стабилен, устойчив и справедлив икономически растеж.

Световната банка е основана през 1945 г. с основна задача да помогне на Западна Европа да се възстанови от Втората световна война. След възстановяването и преструктурирането на Европа, обхватът на Световната банка се пренасочи към оказване на подкрепа на развиващите се страни. През 50-те години. Оказа се, че бедните развиващи се страни не могат да си позволят да заемат средства, необходими за развитието на икономиката си при условията на Световната банка, и трябва да отпуснат условията за кредитиране. Така през 1960 г. Световната банка създаде Международната асоциация за развитие (IDA), която предоставя безлихвени заеми. Средствата от IDA се генерират от вноските на богатите държави, както и от възстановените суми по предварително издадени заеми.

В момента Световната банка се състои от 184 държави. Седалището е във Вашингтон, САЩ.

През годините на своето присъствие в световната икономика и в социалната сфера приоритетите на Световната банка са претърпели значителни промени. През 1980 г. 21% от заемите на банката са инвестирани в електроенергийния сектор. Днес тази цифра е само около 7%. В същото време размерът на ресурсите, които са пряко отпуснати за подпомагане развитието на здравеопазването, образованието, пенсиите и другите социални услуги, се е увеличил от 5% през 1980 г. на 22% в момента. Световната банка, от която членуват 184 държави, е възприела нов подход към процеса на развитие, като се занимава с нови предизвикателства, включително развитието на пола, развитието на общността, проблемите на коренното население и също така се стреми да създаде жизненоважна инфраструктура за бедните.

Организационна структура на Световната банка

Групата на Световната банка се състои от пет тясно свързани институции, притежавани от страните-членки. Всяка от тези институции играе роля при справянето с предизвикателствата на борбата с бедността и подобряването на жизнения стандарт на населението. Световната банка работи чрез отдели на заместник-председатели (СРП), които се занимават със специфични региони или сектори, или се борят с бедността и насърчават икономическото развитие.

Световната банка се управлява като един вид кооперативно дружество, чиито акционери са държавите-членки на тази организация. Броят на акциите във всяка страна се изчислява приблизително в зависимост от размера на икономиката. Най-големият акционер е Съединените щати (16,41% от акциите), следвани от Япония (7,78%), Германия (4,49%), Великобритания (4,31%) и Франция (4,31%). Останалите акции се разпределят между останалите държави-членки.

Държавите-членки на Световната банка са представени от Управителния съвет. Като правило държавните служители са управителите, например министърът на финансите или министърът на развитието. Управителният съвет е върховният орган, който определя политиката на банката. Управителният съвет заседава веднъж годишно по време на годишните срещи на банката. Тъй като тези министри се срещат само веднъж годишно, на изпълнителните директори, които работят директно в централата на банката, се делегират конкретни правомощия. Всяка държава-членка на групата на Световната банка се представлява от изпълнителния директор. Петте изпълнителни директори се назначават от петте държави-членки с най-големи дялови участия - САЩ, Япония, Германия, Франция и Обединеното кралство, а останалите държави-членки са представени от 19 изпълнителни директори.

Традиционно американският президент е гражданин на САЩ, който е най-големият акционер на банката. Председателят е избран за срок от пет години и може да бъде преизбран, председателства на заседания на Съвета на директорите и отговаря за цялостното управление на дейността на Банката. В момента президентът на Световната банка е г-н Пол Улфовиц, който встъпи в длъжност през юни 2005 г.

В Банката работят около 10 000 души, включително икономисти, инженери, образователни специалисти и в области като екология, финансов анализ, антропология и много други. Служителите на банката са граждани на 160 държави и повече от 3000 души работят в постоянните представителства на банката в държавите-членки.

Дейности на Световната банка

1. Световната банка е най-големият международен източник на финансиране на образованието

От 1963 г., когато започна финансирането на образованието, Световната банка предостави 31 млрд. Долара заеми и кредити и в момента финансира 158 образователни проекта в 83 страни. Банката работи в тясно сътрудничество с националните правителства, агенциите на ООН, донорите, неправителствените организации и други партньори, като помага на развиващите се страни да постигнат целта за универсално образование. Тази цел е да се гарантира, че до 2015 г. всички деца, особено момичета и деца от семейства с ниски доходи, са били обучени в началното училище и са имали възможност да получат основно образование. Добър пример за отпускане на заеми за образование от страна на банката е Програмата за начално образование в областните училища в Индия, която се фокусира върху момичетата, живеещи в райони, където грамотното женско население е под средното за страната. Досега тази програма, финансирана от банката за до 1,3 милиарда долара, е достигнала над 60 милиона студенти в 271 области с ниска степен на грамотност в 18 от 29-те държави на Индия. В проектите, финансирани от банката в Бразилия, Ел Салвадор и Тринидад и Тобаго, акцентът е върху засилването на ролята на местното население за подобряване на качеството на образованието, благодарение на местното население да може да оцени ефективността на местните училища и учители.

2. Световната банка е най-големият международен източник на финансиране в борбата срещу ХИВ / СПИН

Всеки ден 14 000 души стават носители на HIV вируса; И половината от тях са хора на възраст от 15 до 24 години. ХИВ / СПИН бързо отрича много от печалбите, реализирани от развиващите се страни през последните 50 години в процеса на социално и икономическо развитие. Заедно с програмата UNAIDS на ООН, която координира глобалния отговор на епидемията, Световната банка е поела повече от 1,7 милиарда долара за борба с разпространението на ХИВ / СПИН по света. Банката увери страните, че нито една страна, която е разработила ефективна стратегия за борба с ХИВ / СПИН, ще остане без финансиране, а заедно с африканските правителства разработи и стартира регионална програма за ХИВ / СПИН Който отделя значителни суми пари за публичните организации и местните общности.

В много страни са разработени качествено нови подходи за борба с разпространението на ХИВ / СПИН, които в момента се приемат от други страни и се адаптират към местните условия. През 2002 г. размерът на средствата, отпуснати на африканските държави в рамките на Плана за действие за подпомагане на увеличаването на националните програми за профилактика, лечение и грижи за пациентите възлиза на 1 млрд. Долара. Освен това Банката реши да отпусне 155 милиона долара на страните от Карибите за ХИВ / СПИН и продължава да подкрепя програми в тази област и в други региони.

3. Световната банка е един от най-големите международни източници за финансиране на здравни програми

Осигуряването на основни здравни грижи и хранене за бедните е от решаващо значение за намаляване на бедността и насърчаване на икономическия растеж. Въпреки значителните успехи, постигнати от много страни през последните няколко десетилетия, предизвикателствата остават нерешени. От 11-те милиона деца, умиращи ежегодно в развиващите се страни, около 70% умират от инфекциозни заболявания (като пневмония, малария, диария, морбили и ХИВ / СПИН) и недохранване. Световната банка годишно разпределя средно 1 милиард долара нови заеми за финансиране на проекти в развиващите се страни, свързани със здравето, храненето и населението. Средствата, отпуснати от банката, спомагат за борбата с маларията в 46 страни и с туберкулозата в 30 страни. В Китай Банката помогна да осигури повече от 90% от семействата с йодирана сол, което допринесе за значително намаляване на случаите на спонтанни аборти и мъртвородени, физически деформации и бавно умствено развитие, проблеми, произтичащи от йоден дефицит. В допълнение, в Сенегал банката помага на майките да предотвратяват и решават проблема с недохранването сред децата и насърчава приемането на всеобхватни медицински и превантивни мерки.

4. Световната банка силно подкрепя облекчаването на дълга

През 1996 г. Световната банка и Международният валутен фонд (МВФ) стартираха инициативата за силно задлъжнели бедни страни (HIPC), която е първият всеобхватен подход за облекчаване на дълга за най-тежко задлъжнелите страни в света. В момента 26 държави получават облекчаване на дълга и се очаква да достигнат 40 милиарда долара във времето. В съчетание с други механизми за облекчаване на дълга Инициативата за високо равнище на хуманитарна помощ (HIPC) ще намали външния дълг на тези страни с две трети и ще я намали до ниво, което е доста под средното за всички развиващи се страни. В рамките на тази инициатива страните се опитват да преориентират своите бюджетни приоритети в критични области на социалното развитие и развитието на човешките ресурси. Например Руанда е поставила цели за увеличаване на броя на децата, записани в началното училище, и наемане на учители. В Хондурас се планира да се осигури защита на здравето на майката и детето и елементарното здравеопазване за най-малко 100 000 души от бедните общности. В Камерун се използват ресурси за подобряване на ефективността на ХИВ / СПИН, по-специално като се обясни значението на употребата на презервативи за населението с висок риск.

5. Световната банка е един от най-големите международни източници за финансиране на програми за опазване на биологичното разнообразие

От 1988 г. насам Банката се превърна в един от най-големите международни източници за финансиране на проекти за опазване на биологичното разнообразие. Въпреки че намаляването на биологичното разнообразие е глобален проблем, населението в селските райони в развиващите се страни страда, на първо място, защото е най-зависимо от околната среда, предоставяйки му храна, подслон, лекарства, средства за препитание, работа и Запазване на идентичността на културата на местното население. Ето защо заедно със Conservation International, Глобалния екологичен фонд, Фондация Макартър и правителството на Япония Световната банка участва в създаването на фонд, който ще помогне за по-доброто опазване на горещите точки за биоразнообразието в развиващите се страни. В тези най-застрашени райони, които представляват само 1,4% от земната повърхност, живеят около 60% от всички сухоземни видове. Решаването на проблемите на околната среда е неразделна част от стратегията на Банката за намаляване на бедността. В допълнение към оценката на потенциалните въздействия върху околната среда и предприемането на предпазни мерки, новата стратегия се съсредоточава върху изменението на климата, опазването на горите и водните ресурси и биологичното разнообразие. Понастоящем общата сума от портфейла от проекти на Световната банка, в рамките на които са определени екологични цели, е 14 милиарда долара.

6. Световната банка, както никога досега, активно взаимодейства със своите партньори

През последните шест години Световната банка си сътрудничи с широк кръг партньори в процеса на намаляване на бедността в световен мащаб, например със Световния фонд за дивата природа за опазване на горите, както и с публичния и частния сектор за създаване на Прототипен въглероден фонд, който ще спомогне за смекчаване на последиците от глобалните затопляне. Освен това Банката си сътрудничи с Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Програмата на ООН за развитие (ПРООН), спонсорираща известната Консултативна група за международни селскостопански изследвания, използвайки най-новите научни постижения за борба с недохранването и намаляване на бедността, подобряване на храненето и състоянието на общественото здраве и опазването на околната среда.

Чрез Консултативната група за подпомагане на най-бедното население (СГАП) Световната банка работи с донори и международни финансови институции за повишаване капацитета на институциите за микрофинансиране да предоставят финансови услуги на най-бедните групи от населението. Благодарение на усилията на партньорството, създадено за борба с онкоцерцезата (речно слепота), повече от 600 000 случая на тази болест са били предотвратени, 25 милиона хектара земя са били освободени за отглеждане и повече от 22 милиона души са били излекувани от болестта всяка година.

7. Световната банка играе водеща роля в борбата срещу корупцията в международен мащаб

Корупцията е едно от пречките за развитие: допълнително влошава положението на бедните, лишавайки обществеността от населението, от което се нуждаят най-много. От 1996 г. насам банката е реализирала 600 антикорупционни програми и инициативи за подобряване на управлението в почти 100 страни-клиенти. Тези инициативи предвиждат приемането на различни мерки - от попълването на декларации от държавните служители с посочване на доходите, имуществото и техния произход, развитието на съдии и обучението на журналисти в методите за провеждане на журналистически разследвания. Понастоящем почти една четвърт от всички нови проекти включват компоненти, свързани с публичните разходи и финансовата реформа. По-важното е, че ангажиментът на Банката за изкореняване на корупцията служи за стимулиране на истинска глобална борба срещу този проблем. Световната банка се опитва да интегрира напълно мерките, насочени към подобряване на публичната администрация и борбата с корупцията, в процеса на планиране и операциите. Освен това Банката е решена да полага усилия да изключи всякакви възможности за корупция в рамките на финансираните от нея проекти. През последните четири години Банката установи строги правила и процедури за възлагане на обществени поръчки, принципи за борба с корупцията и откри анонимна "гореща линия", на която е възможно да се докладват фактите за корупция. Към юли 2002 г. от банката са декларирани 77 фирми и физически лица, които не отговарят на условията за сключване на договори по проектите, финансирани от Банката.

8. Гражданското общество играе все по-важна роля в работата на Световната банка

Повече от две трети от одобрените от банката проекти за развитие през последната финансова година се изпълняват с активното участие на неправителствени организации и повечето от стратегиите за подпомагане на страната са разработени от банката в консултации с гражданското общество. В момента служителите на банката работят в 70 мисии на тази организация по света, взаимодействайки с населението и НПО в различни сфери на дейност - от образованието и борбата с ХИВ / СПИН до опазването на околната среда. В Южна Азия банката се консултира с гражданското общество, разработвайки стратегии за развитие на пола в Източна Европа, провеждат се консултации с организации на общности за оказване на помощ за елиминиране на последиците от въоръжени конфликти и подобряване на управлението, а в Латинска Америка се обсъждат възможностите, , и социалните последици от реформата. Един пример за участието на гражданското общество в проектите на Банката е Източен Тимор, където в рамките на проекта за местно участие в общността и местното управление се подкрепят местни демократично избрани селищни съвети, включително млади хора, жени, религиозни и фермерски групи Ремонт на пътища, осигуряване на питейна вода за населението и възобновяване на икономическата активност в рамките на проекти, изпълнявани от общността за месеци tnom ниво.

9. Световната банка подпомага страните, възникващи от въоръжени конфликти

В момента банката работи в 40 страни, засегнати от въоръжени конфликти, като подкрепя международните усилия за оказване на помощ на засегнатото население, възстановяване на мирното развитие и предотвратяване на по-нататъшни избухвания на насилие. При этом Банк прилагает усилия к решению целого ряда задач, таких как возобновление экономической деятельности, инвестирование средств в регионы, пострадавшие от войн, восстановление инфраструктуры, пострадавшей в результате военных действий, и придание программам адресного характера, с тем чтобы они ориентировались прежде всего на наиболее уязвимые группы населения, такие как вдовы и дети. Кроме того, Банк поддерживает усилия по разоружению, демобилизации и реинтеграции бывших участников вооруженных формирований в гражданскую жизнь, а также инициативы по обнаружению мин и предупреждению населения об их наличии. Среди широкомасштабных и качественно новых проектов, финансируемых Банком, следует отметить реконструкцию инфраструктуры и расширение возможностей местного населения в Афганистане, перевоспитание беспризорных детей в Демократической Республике Конго, проекты развития на местном уровне на юге Сербии, обучение новых государственных служащих в Восточном Тиморе и программы в Гаити, целью которых является достижение общественного согласия и которые реализуются с участием граждан страны.

10. Всемирный банк чутко реагирует на потребности бедного населения

Беседы с 60 000 бедных в 60 странах мира, а также опыт нашей повседневной работы, научили нас тому, что бедность – это нечто большее, чем неравенство доходов или низкие темпы общественного развития. Бедность – это когда бедное население не имеет возможности высказать свое мнение, будучи лишенным права голоса, или возможности отстаивать свои интересы, когда оно не защищено от злоупотреблений и коррупции. Бедность – это отсутствие элементарных свобод, таких как свобода действий, свобода выбора, отсутствие возможностей. Мы считаем, что к человеку, живущему в нищете, следует относиться не как к какой-то обузе, или пассиву, а как к производительному активу, который способен внести больший вклад, чем кто-либо другой, в искоренение бедности. Подход к сокращению бедности, основанный на создании более широких социально-экономических возможностей, отводит бедному населению основную роль в процессе развития и создает условия, позволяющие бедным мужчинам и женщинам становиться хозяевами своих судеб, предоставляющие им доступ к информации, позволяющие вовлечь бедное население в процесс развития и обеспечить его активное участие в этом процессе, обеспечивающие подотчетность и расширение организационно-технических возможностей на местах. В настоящее время Банк финансирует проекты развития, реализуемые силами местного населения, на которые выделено более 2,2 млрд долл. США. В Индонезии 15 000 деревень и общин составляют свои собственные предложения с целью получения финансирования на местном уровне, в то время как в Бенине женщины объединяют свои усилия, защищая леса, с тем чтобы они использовались в качестве источника дохода, а не просто как топливо.

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации - Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары - Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Полезна информация

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/27/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва севернокорейските санкции

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 18:51 Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям ръст от над десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

07 февруари 2017 23:19 МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, докато се повиши за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати нарасна с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка на Русия похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола

статистика