ЗА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НАЧАЛО НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА КАТАЛОГ

Световната парична система

Най-важният компонент на международните икономически отношения са валутните отношения, чрез които се извършват платежни и сетълмент операции в световната икономика. Формата на организация и регулиране на валутните отношения е валутната система. Паричната система е набор от икономически отношения, свързани с формирането на валутата и формите на тяхната организация (наличието на съответните институции: организации, институции, правни норми).

Световната парична система е форма на организация на валутните отношения, обусловена от развитието на световната икономика, укрепването на интеграционните процеси в света и законно установени от междудържавните споразумения.

Основата на световната парична система са:

Международните валутни отношения се основават на националните валути. Валутата се разбира като националните парични единици, използвани в международния оборот на плащанията и сетълмента. Валутните отношения оказват значително влияние върху националния процес на възпроизводство, което на свой ред помага да се увеличи обемът на световната валутна търговия, появата на нови финансови инструменти и институции.

Обменният курс се определя главно от покупателната способност на валутата, която отразява средните национални ценови равнища за стоки, услуги, инвестиции и специфичната стойност на обменния курс - процентът на инфлацията, разликата в лихвените проценти, платежния баланс. Има номинални и реални валутни курсове. Номиналната ставка е определена конкретна "цена" на националната валута, изразена в определена сума на чуждестранна валута, и обратно. Реалният обменен курс се изчислява чрез умножаване на номиналния процент по съотношението на ценовите равнища на двете страни.

Обменът на валута по установения курс се осъществява на валутните пазари. Валутният пазар е набор от отношения, възникващи между субектите на валутните сделки. Тя се представлява от търговски банки и други финансови институции, които имат право да извършват сделки с чуждестранна валута. Създаването на стабилни отношения по отношение на продажбата и покупката на валута и тяхната правна консолидация доведе до формирането на национални, а след това на регионални и международни валутни системи.

Важна характеристика на паричната система е степента на конвертируемост на валутите. С този критерий се прави разлика между свободно конвертируема валута, частично конвертируема и неконвертируема валута. Конвертируемостта е връзка между вътрешния и световния пазар чрез обменния курс на националната валута. В рамките на златния стандарт бе осигурена абсолютна конвертируемост по отношение на паритета на златото на валутите. При всички други условия, конвертируемостта е относителна, т.е. валутата на една държава се обменя само за валутата на друга държава.

Относителната конвертируемост може да бъде пълна или частична, т.е. Степента на конвертируемост се определя от наличието на валутни ограничения. Тези ограничения могат да бъдат икономически, правни и организационни. Напълно конвертируемите валути в момента са валути на индустриално развити страни. В повечето други държави съществуват известни ограничения. За Русия се постига конвертируемостта на рублата при текущи операции, пълна конвертируемост може да се постигне чрез дълбока структурна реорганизация и възстановяване на икономическия потенциал във всички определящи направления на развитието на националната икономика.

Еволюция на световната парична система

Създаването на валутни отношения е исторически дълъг и сложен процес. Първата световна валутна система се формира до края на XIX век. Този процес беше обективно обусловен от развитието на световните икономически отношения. Въз основа на решенията на Парижката конференция през 1867 г. беше приет златен (златен монетен) стандарт. В рамките на златния стандарт златото се използва като парична стока. Всяка национална валута има съдържание на злато, според което нейният паритет е бил установен спрямо други валути. Златото бе призната като роля на световните пари и свободна обмяна на валута за злато. В края на ХІХ и началото на XX век условията за развитие на световната икономика се промениха, перфектната конкуренция беше заменена от несъвършена конкуренция, нарастваше неравномерното развитие на капиталистическите държави, еволюираха противоречия, Първата световна война доведе до рухването на старата парична система.

През 1922 г. бе приета Конференцията в Генуа, която одобри нова система от валутни отношения, основаваща се на златния стандарт. Заедно със златото в международните селища бяха използвани и мотиви - чуждестранни валути. В рамките на тази система бяха запазени златните паритети и режимът на плаващ обменен курс, а страни като САЩ, Великобритания и Франция използваха златния стандарт. Този стандарт е изпитал силни шокове, свързани с икономическата криза от 1929-1933 г.

През Втората световна война настъпиха фундаментални промени в съотношението на световните икономически сили. Съединените щати станаха мощна сила в света, позициите на Великобритания и Франция бяха слаби, а икономиките на Германия и Япония бяха унищожени.

Под натиска на САЩ, на конференцията в Бретън Уудс през 1944 г., беше приет златен доларов стандарт, т.е. за основата на паричната система беше взета връзката на долара със злато. Доларът стана единствената валута, конвертируема в злато, докато само централните банки на страните могат да обменят американски долар със злато. В рамките на системата "Бретън Уудс" бяха запазени златните паритети, беше приета система от фиксирани обменни курсове, т.е. бяха определени лимити на валутни флуктуации и златото може да се използва като платежно и резервно средство. Бяха създадени две монетарно-финансови и кредитни организации: Международния валутен фонд (МВФ) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Задълженията на тези организации бяха:

В рамките на тази система САЩ почти напълно определиха световното парично предлагане, като в допълнение всички страни трябваше да поддържат доларовия паритет на златото чрез девалвация или преоценка на тяхната валута. След отслабването на икономическата позиция на САЩ през 60-те и 70-те години на миналия век се появи кризата в системата на Бретън Уудс. През 1976 г. Конференцията в Ямайка се проведе в Кингстън, която одобри четвъртата световна валутна система. Решенията на Конференцията в Ямайка влязоха в сила през 1978 г.

Златният стандарт бе заменен от система от плаващи валутни курсове. Новата система не се случи случайно. В началото на 60-те години, поради неадекватното увеличение на производството на злато, се появиха дискусии за нарастването на международната ликвидност. През 1967 г. беше предложена схема за използване на специални права на тираж (СПТ) на международни активи под формата на вписвания в специални сметки в МВФ без никаква гаранция. През 1969 г. бе направено изменение на Правилника на МВФ, което позволи използването на СПТ. Първото им назначаване се осъществява през 1970 г., последвалите издания се провеждат през 1971, 1972, 1979, 1980 и 1981. Стойността на една единица СПТ бе определена въз основа на валутната кошница, която включваше щатския долар (39%), германската марка (21%), японската йена (18%), британската лира (11%) и френският франк (11%).

С прехода към стандарта СПТ, процесът на демонизиране на златото беше законно завършен, а златните паритет бяха премахнати. Но въвеждането на СПТ не беше толкова успешно, както предположиха поддръжниците на тази система. Споразумението от Ямайка преразгледа оценката и обхвата на възможното използване на СПТ. Страните членки на МВФ имат правото да избират всеки режим на обменния курс.

Междувременно, със създаването на хартиен стандарт в света от 70-те години на ХХ век, реформите на МВФ в световната парична система не бяха ограничени до въвеждането на СПТ. През 1975 г. бяха подписани споразумения за увеличаване на вноските за МВФ с 32.5%, премахване на цената на златото и преоценка на златните резерви. През 1978 г. за пълно изтегляне от обращение на златото трябваше да се премести от фиксиран валутен курс към гъвкав или многофакторен. И от 1992 г. насам МВФ поема правото да прекрати СПТ на държави, които не изпълняват задълженията си. Следователно, МВФ, който се явява главно за регулиране на функционирането на световната парична система и за подпомагане на бедни страни с проблеми с платежния баланс, се реорганизира в зависимост от проблемите на всеки етап: падането на паритет на Бретън Уудс, петролната криза през 70-те години, Шоковете на азиатските млади пазари през 90-те години и прехода на източноевропейските икономики към пазарните отношения.

До момента МВФ включва 184 държави. Въпреки факта, че мнозина искат премахването му, в някои от първоначалните му функции МВФ продължава да бъде абсолютно необходима. Например, МВФ продължава да развива международното парично сътрудничество, улеснява балансирания растеж и развитие на международната търговия, насърчава паричната стабилност, подпомага установяването на многостранна система за плащания и предоставя на държавите-членки трудности в платежните баланси (с подходящи гаранции) на ресурсите на организацията.

В Западна Европа в края на 70-те години регионалната европейска валутна система (ЕМС) бе приета законно, паричната единица стана ECU, чиято стойност беше определена от метода на валутната кошница, включваща паричните единици на страните от Европейския съюз. В средата на декември 1996 г. държавите от ЕС взеха решение за преминаването от 1 януари 1999 г. към единна валута, еврото. От 1999 г. насам еврото е използвано в оборота на едро, а от 2003 г. насам и в оборота на дребно. В Русия валутната система е в етап на формиране, след отделянето от други републики на СССР рублата се превърна в частично конвертируема валута за текущи операции със запазване на редица валутни ограничения.

Международни селища. Форми на международни плащания

Международни споразумения са организацията и регулирането на плащанията по паричните вземания и задължения на страната. Тези изисквания и пасиви във валутата възникват по време на формирането на икономически, научни, технически, политически, културни връзки между страните. Националната валута се използва за изплащане на възникващите от държавата задължения към чуждестранни юридически и физически лица. Чуждестранната валута влиза в страната под формата на плащания в съответствие с изискванията на нашата държава.

Международните селища по правило се извършват чрез банков превод чрез банки чрез установяване на кореспондентски (договорни) отношения между кредитни институции от различни държави. Кореспондентските споразумения са два вида: първо, ностро сметките на банката в други банки и, второ, лоро сметките на други банки в тази банка. Тези споразумения уточняват процедурата за изчисляване, размерът на комисионната, методите за попълване на кореспондентската сметка при изразходването на средствата.

В зависимост от степента на валутна конвертируемост се използват национални и чуждестранни валутни позиции, договорни клаузи, различни форми на международни разплащания, които включват определени методи на плащане и сетълмент съоръжения. Начините на плащане включват авансови плащания, акредитиви, събиране, плащания по откритата сметка, плащания непосредствено след изпращането на стоките.

Изчислението под формата на авансово плащане е плащане след изпращането на стоката, извършена от купувача (сумата може да достигне 1/3 от общата сума на договора) след получаване на телеграфно или телексно съобщение от продавача, описващо превозените стоки. Ако не е получено плащане от купувача, износителят има определена гаранция за безопасността на стоките, тъй като всички документи са с него. Този начин на плащане съдържа определен риск, така че да може да се използва между надеждни партньори.

Акредитивът е инструкция на издаващата банка да плати по искане на клиент (купувач) документи в полза на трето лице, износител (бенефициер), ако са изпълнени определени условия. Акредитиращата форма на изчисление е, че износителят и вносителят сключват договор за доставка на стоки или услуги, като посочват, че изчисленията ще се извършват под формата на акредитив. Вносителят прилага към своята банка (издаваща банка) заявлението за откриване на акредитив в полза на износителя. Емитиращата банка изпраща акредитив на банката в страната на износителя, с която се поддържат кореспондентските отношения (банката-консултант). След като получи копие от акредитива, износителят извърши превоза на стоките и представи необходимите документи на банката-консултант. Тази банка изпраща документите на издаващата банка, която след проверка на точността на изпълнението на документите извършва плащане.

В международната практика се използват широко разнообразие от акредитиви - прехвърляеми (прехвърлими), резервни, възобновяеми (револвиращи), "ранно открити", акредитиви с "червена клауза", акредитиви и акредитиви с предпочитание и др.

По-широко използваното приложение в международната практика е прехвърляем (прехвърляем) акредитив. Тя ви позволява да извършвате плащания от него не само в полза на бенефициента, но и на трети лица - на втория бенефициент. Прехвърлянето на акредитива в полза на трети страни се извършва по искане на бенефициента, изцяло или частично. Прехвърляем акредитив обикновено се използва, ако бенефициентът не е доставчик на стоките или доставката е чрез посредник.

Недостатък на формата на акредитива е сложен документ и забавяне на движението на документи, свързани с контрола на документите в банките и тяхното прехвърляне между банките.

Колекцията е форма на изчисление, при която банката, от името на износителя, получава плащания от вносителя след доставка на стоки и услуги. Плащанията, получени от вносителя, се кредитират по сметката на клиента (износителя) в банката. Плащанията от вносителя могат да бъдат възстановени въз основа на:

Участниците в събирането са:

Изчисленията под формата на събиране са конструирани както следва. След сключването на договора, в който страните посочват чрез кои банки се извършват сетълмент, износителят корабът изпраща стоките в съответствие с условията на сключения договор. След като получи транспортни документи от транспортната организация, износителят подготвя набор от документи, включващи търговски документи и евентуално и финансови документи, и ги представя на банката си (банката, която ги превежда) по нареждане за събиране.

При получаване на документите от отговорното лице банката, която ги превежда, ги проверява с външни знаци, които са посочени в заповедта за събиране, и след това действа в съответствие с указанията на принципала, съдържащи се в тази инструкция и в Единните правила. Изпращащата банка изпраща документите на събиращата банка, която по правило е банката на страната вносител.

За съжаление, тази форма на безналични плащания, като събирането, рядко се използва в Русия, да не говорим за приложение в селища с чуждестранни партньори. Пренебрегването на очевидните предимства на изчисленията за събиране се дължи на объркването и несъвършенството на руското законодателство, регулиращо тези отношения, както и на ниската правна култура на руските предприемачи в сферата на международното и руското законодателство.

Обезпеченията по открита сметка са периодични плащания, извършени от вносителя на износителя след получаване на стоките. След приключването на изчисленията се извършва окончателната корекция и сетълмент на оставащия дълг. Износителят в тази форма на изчисление няма твърда гаранция за получаване на плащане за изпратените стоки. Тази форма на изчисление предполага висока степен на доверие между бизнес партньорите.

Интересите на износителите и вносителите не съвпадат, което определя избора на формите на изчисление (начини на плащане). Така че за износителя най-изгодната форма на плащане е авансовото плащане, а нерентабилното плащане е разплащането на откритата сметка. За вносителя е по-изгодно да се изчисли под формата на събиране, тъй като рискът от плащане на стоки, които не са били доставени, е изключен. Износителят се стреми да получи плащания от вносителя възможно най-скоро, а вносителят - да отложи плащането до окончателната продажба на стоките. Формите на селища винаги са компромис, те се обсъждат внимателно: икономическите позиции на партньорите, икономическата ситуация, политическата ситуация и т.н. се вземат под внимание.

Средствата за плащане включват чек, законопроект, банков план, превод под формата на пощенска, телеграфна / телексна платежна заповед, както и международни платежни нареждания, кредитни карти. В последние годы все шире используются в международных расчетах кредитные карточки – именные денежные документы, дающие возможность применения безналичных форм расчета. Международные расчеты и их регламентация осуществляются в соответствии с выработанными мировой практикой правилами, обычаями. Основные документы приняты Международной торговой палатой и в случае присоединения к данным правилам становятся обязательными для банков и их клиентов. При этом следует учитывать, что к основным документам присоединяются не страны, а банки. Периодически правила пересматриваются, изменяется их содержание и редакция.

По мере внедрения научно-технических достижений в практику международных расчетов возрастает роль электронных средств, что способствует снижению степени риска для участников международных сделок.

Обобщающее выражение движения валюты отражается в платежном балансе. Платежный баланс – это выраженное в валюте каждой страны соотношение между суммой платежей, полученных страной за определенный период времени, и суммой платежей, переведенных за границу за этот же период времени. Платежный баланс отражает движение товаров и капитала и показывает чистые поступления иностранной валюты от всех сделок.

Валютный рынок. Виды валютных операций

Валютный рынок – это система устойчивых экономических и организационных отношений, складывающихся при проведении операций по куплепродаже иностранной валюты и платежных документов в иностранных валютах. Формирование валютных рынков относится к XIX веку. Развитие международной торговли и усиление движения капиталов между странами способствовали формированию мирового валютного рынка. Ускоренный рост валютных рынков наблюдается после крушения Бреттон-Вудской системы. Ямайская система разрешила свободу выбора режима валютного курса. С одной стороны, это дало более широкие возможности центральным банкам для маневра с валютными курсами, а с другой – усилило нестабильность валютных курсов из-за возросших масштабов валютной спекуляции. Сама валютная спекуляция оценивается двояко: она увеличивает ликвидность, и в то же время она может дестабилизировать валютные рынки. Чтобы нейтрализовать негативное воздействие валютной спекуляции, центральные банки прибегают к валютным интервенциям.

Валютной интервенцией называется купля-продажа центральным банком иностранной валюты. Ее объем определяется величиной сальдо платежного баланса и накопленными золотовалютными резервами. Валютные интервенции направлены на нейтрализацию воздействия валютных спекуляций на экономические отношения как внутри страны, так и мировом масштабе.

В рамках мирового валютного рынка сложилась своя внутренняя иерархическая система. Верхнюю ступень занимают три центра валютного рынка: Лондон, Нью-Йорк и Токио. Крупными региональными валютными рынками являются в Европе Франкфурт-на-Майне, Цюрих, Париж, Брюссель, в Азии – Сингапур и Гонконг. Операции в рамках мирового валютного рынка унифицированы. Но действия субъектов мирового рынка носят децентрализованный характер, связь между ними осуществляется на основе договоренностей, поэтому существует определенный риск при проведении валютных операций. В современных условиях с развитием электронной аппаратуры сокращается время проведения валютных операций, хотя это не снимает окончательно проблемы риска. Мировой валютный рынок действует круглосуточно, но расстояния играют подчас определяющую роль. Разница во времени между Нью-Йорком и Токио составляет 10 часов, между Токио и Лондоном – 9 часов, между Лондоном и Нью-Йорком – 5 часов. В ряде стран важную роль играют валютные биржи, но по мере развития внебиржевых и межбанковских операций объем биржевых операций сокращается.

Российский валютный рынок в середине 1990-х годов оставался локальным, местным. Основными его сегментами были биржевой, внебиржевой (межбанковский) и фьючерсный рынки. Определяющую роль играл биржевой рынок по объему операций, но к концу 90-х годов ХХ века – началу XXI века внебиржевой рынок стал значительно превышать показатели биржевого сегмента.

Валютные рынки можно классифицировать по целому ряду признаков:

по сфере распространения, по отношению к валютным ограничениям, по видам валютных курсов, по степени организованности, виды валютных рынков подразделяются:

1) по сфере распространения: Международный валютный рынок охватывает валютные рынки всех стран мира. Под международным валютным рынком понимается цепь тесно связанных между собой системой кабельных и спутниковых коммуникаций мировых региональных валютных рынков. Между ними существует перелив средств, в зависимости от текущей информации и прогнозов ведущих участников рынка относительно возможного положения отдельных валют. Внутренний валютный рынок - это валютный рынок одного государства, т.е. рынок, функционирующий внутри данной страны.

2) по отношению к валютным ограничениям можно выделить свободный и несвободный валютные рынки. Валютный рынок с валютными ограничениями называется несвободным рынком, а при отсутствии их - свободным валютным рынком.

3) по видам применяемых валютных курсов:

Рынок с одним режимом - это валютный рынок со свободными валютными курсами, т.е. с плавающими курсами валют, котировка которых устанавливается на биржевых торгах.

В России фиксинг осуществляется Центральным банком России на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и представляет собой определение курса доллара США к рублю.

Валютный рынок с двойным режимом - это рынок с одновременным применением фиксированного и плавающего курса валюты. Введение двойного валютного рынка используется государством как мера регулирования движения капиталов между национальным и международным рынком ссудных капиталов. Эта мера призвана ограничить и контролировать влияние международного рынка ссудных капиталов на экономику данного государства.

4) по степени организованности:

Биржевой валютный рынок - это организованный рынок, который представлен валютной биржей. Валютная биржа - предприятие, организующее торги валютой и ценными бумагами в валюте. Биржа не является коммерческим предприятием. Ее основная функция заключается не в получении высокой прибыли, а в мобилизации временно свободных денежных средств через продажу валюты и ценных бумаг в валюте и в установлении курса валюты, т.е. ее рыночной стоимости.

Биржевой валютный рынок имеет ряд достоинств: является самым дешевым источником валюты и валютных средств; заявки, выставляемые на биржевые торги, обладают абсолютной ликвидностью.

Внебиржевой валютный рынок организуется дилерами, которые могут быть или не быть членами валютной биржи и ведут его по телефону, телефаксу, компьютерным сетям.

5) при классификации вид ов валютных рынков следует выделить рынки евровалют, еврооблигаций, евродепозитов, еврокредитов, а также “черный” и “серый” рынки.

Рынок евровалют - это международный рынок валют стран Западной Европы, где осуществляются операции в валютах этих стран. Функционирование рынка евровалют связано с использованием валют в безналичных депозитно-ссудных операциях за пределами стран-эмитентов данных валют.

Рынок еврооблигаций выражает финансовые отношения по долговым обязательствам при долгосрочных займах в евровалютах, оформляемых в виде облигаций заемщиков. Облигация содержит данные о сумме долга, условиях и сроках его погашения, порядка получения процентов в соответствии с купонами.

Рынок евродепозитов выражает устойчивые финансовые отношения по формированию вкладов в валюте в коммерческих банках иностранных государств за счет средств, обращающихся на рынке евровалют.

Рынок еврокредитов выражает устойчивые кредитные связи и финансовые отношения по предоставлению международных займов в евровалюте коммерческими банками иностранных государств.

Валютный рынок представляет собой сферу отношений по поводу купли-продажи товаров и иностранной валюты различными странами и рыночными субъектами, находящимися в различных государствах. Резиденты имеют право покупать и продавать валюту на внутреннем валютном рынке России только через уполномоченные банки.

Сделки купли-продажи валюты могут осуществляться непосредственно между уполномоченными банками, а также через валютные биржи. Расчеты в валюте и обслуживание международной торговли осуществляется с помощью межбанковских операций. Специфика совершения банковских операций с иностранной валютой определяет особый порядок лицензирования этой деятельности.

Основными участниками валютного рынка являются:

Центральные банки. В их функцию входит управление государственными валютными резервами и обеспечение стабильности обменного курса. Для реализации этих задач могут проводиться как прямые валютные интервенции, так и косвенное влияние - через регулирование уровня ставки рефинансирования, нормативы резервирования и т.п.

Коммерческие банки. Они проводят основной объём валютных операций. В банках держат счета другие участники рынка и осуществляют через них необходимые для своих целей конверсионные и депозитно-кредитные операции. В банках концентрируются совокупные потребности товарных и фондовых рынков в обмене валют, а также в привлечении/размещении средств. Помимо удовлетворения заявок клиентов, банки могут проводить операции и самостоятельно за счёт собственных средств. В конечном итоге, международный валютообменный рынок (форекс) представляет собой рынок межбанковских сделок. Наибольшее влияние оказывают крупные международные банки, ежедневный объём операций которых достигает миллиардов долларов. Объём одного межбанковского контракта с реальной поставкой валюты на второй рабочий день (рынок спот) обычно составляет около 5 млн. долларов США или их эквивалент. Стоимость одного конвертационного платежа составляет от 60 до 300 долларов. Кроме этого, приходится нести затраты до 6 тыс. долларов в месяц на межбанковский информационно-торговый терминал. Из-за этих условий, на Форексе не проводят конвертаций небольших сумм. Для этого дешевле обратиться к финансовым посредникам (банку или валютному брокеру), которые проведут конвертацию за определённый процент от суммы сделки. При большом количестве клиентов и разнонаправленных заявках регулярно возникает ситуация внутреннего клиринга, когда посреднику не требуется обращаться к стороннему контрагенту (не нужно проводить реальную конвертацию через Форекс). Но свои комиссионные посредники получают с клиентов всегда. Именно из-за того, что на Форекс попадают не все клиентские заявки, посредники могут предложить клиентам комиссионные, которые существенно ниже стоимости прямых операций на Форексе. В то же время, если устранить посредников, стоимость конвертации для конечного клиента неизбежно возрастёт.

Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции. Суммарные заявки от импортёров формируют устойчивый спрос на иностранную валюту, а от экспортёров - её предложение, в том числе в форме валютных депозитов (временно свободных остатков на валютных счетах). Как правило, фирмы прямого доступа на валютный рынок не имеют и проводят конверсионные и депозитные операции через коммерческие банки.

Международные инвестиционные компании, пенсион ные и хеджевые фонды, страховые компании. Их основная задача - диверсифицированное управление портфелем активов, что достигается размещением средства в ценные бумаги правительств и корпораций различных стран. На дилерском сленге их называют просто фондами (англ. funds). К данному виду можно отнести также крупные транснациональные корпорации, осуществляющие иностранные производственные инвестиции: создание филиалов, совместных предприятий и т.д.

Обмен на валута. В ряде стран функционируют национальные валютные биржи, в функции которых входит осуществление обмена валют для юридических лиц и формирование рыночного валютного курса. Государство обычно активно регулирует уровень обменного курса, пользуясь компактностью местного биржевого рынка.

Валютные брокеры. В их функцию входит сведение покупателя и продавца иностранной валюты и осуществление между ними конверсионной или ссудно-депозитной операции. За своё посредничество брокерские фирмы взимают брокерскую комиссию в виде процента от суммы сделки. Но сумма этой комиссии зачастую меньше, чем разница между ссудным процентом банка и ставкой по банковскому депозиту. Банки так же могут выполнять эту функцию. В этом случае они не выдают кредит и не несут соответствующие риски.

Частные лица. Граждане проводят широкий спектр операций, каждая из которых невелика, но в сумме могут формировать существенный дополнительный спрос или предложение: оплата зарубежного туризма; денежные переводы заработной платы, пенсий, гонораров; покупки/продажи наличной валюты как средства сбережения; спекулятивные валютные операции.

Лицензии коммерческим банкам выдаются Центральным банком России и подразделяются на генеральные, внутренние и разовые. Генеральная лицензия дает коммерческим банкам право на осуществление всех банковских операций в иностранной валюте как на территории России, так и за границей. Внутренняя лицензия предусматривает право на совершение коммерческими банками банковских операций в иностранной валюте на территории России. Разовая лицензия предоставляет право на проведение конкретной банковской операции в иностранной валюте. Банк, получивший генеральную или внутреннюю лицензию, именуется уполномоченным банком и выполняет функции агента валютного контроля за операциями своих клиентов.

Разные виды валютных операций совершаются на валютных рынках. Валютные операции – это сделки по купле-продаже валюты, в результате которых происходит смена собственника национальной или иностранной валюты, или двух иностранных валют; сюда же относятся операции по предоставлению ссуд и осуществлению расчетов в иностранной валюте.

Основными видами валютных операций являются спот и форвард. Спот – это кассовые операции с наличной валютой, сроки поставки которой составляют два рабочих дня с момента заключения сделки.

По курсу спот – базовому курсу валютного рынка – происходит урегулирование текущих торговых и неторговых операций.

Форвард – это срочные сделки, при которых валюта поставляется через определенное время (месяц и более) на фиксированную дату по согласованному на момент сделки курсу. На валютных биржах применяются фьючерсные сделки, при которых платежи осуществляются в оговоренный срок (от недели до пяти лет) по курсу на момент заключения контракта. Форвардные (фьючерсные) операции могут осуществляться в спекулятивных целях и с целью страхования валютных рисков во времени и на разных рынках.

Хеджирование (страхование) валютных рисков направлено на то, чтобы не допустить ни чистых активов, ни чистых пассивов, т. е. избежать потерь. В финансовых терминах это действия по ликвидации открытых позиций в иностранной валюте. Открытые позиции бывают двух видов: «длинная» (нетто-активы в иностранной валюте) – это такое положение, когда требования превышают наши обязательства; «короткая» (нетто-пассивы) – когда обязательства превышают требования в данной валюте. В любом случае учитывается будущая динамика курсов валют. В последние годы увеличился объем других видов сделок.

Валютный арбитраж – это купля-продажа иностранной валюты с последующей обратной сделкой в целях получения прибыли от разницы валютных курсов во времени. Это т. н. временной валютный арбитраж. Если же при данной сделке используются различия в курсе данной валюты на разных рынках, то применяется пространственный арбитраж. Он может осуществляться с двумя и большим числом валют.

Аутрайт – это простая срочная валютная сделка, предусматривающая платежи по курсу «форвард» в сроки, строго предусмотренные сторонами сделки.

Опцион – это срочная с предварительным премированием сделка, дающая право выбора на альтернативной основе условий контракта. Она обязательна для исполнения при соблюдении условий другой стороной.

Своп – это операция, осуществляемая центральными банками по обмену национальной валюты на иностранную валюту с обязательством обрат ного обмена на взаимовыгодной основе через определенный срок на условиях спот. Своп представляет собой соглашение, оформленное одним документом, по которому обе стороны осуществляют периодически платежи друг другу с учетом сравнительных преимуществ на рынке одной из валют. Валютный своп может осуществляться в виде двух конверсионных сделок на условиях как немедленной поставки – спот, так и поставки валюты в будущем – форвард.

Валютная интервенция – это целевая операция по купле-продаже иностранной валюты для ограничения динамики курса национальной валюты определенными пределами: повышения курса национальной валюты или его понижения.

Валютные спекуляции – это операции банковских учреждений, юридических и физических лиц ради получения прибыли от изменения курсов валют по времени или на разных рынках.

Существует также вид валютных операций предпринимателей, связанный с манипулированием сроками расчетов для получения экономических выгод. Этот вид часто применяется при повышении или понижении валютных курсов, при значительных колебаниях процентных ставок, чтобы снизить степень риска.

В последние десятилетия существенно изменилась структура валютных операций. Значительно снизился удельный вес операций спот и значительно возрос уровень сделок типа своп, опцион, фьючерсы, валютная спекуляция. Такая динамика, с одной стороны, характеризует стремление снизить валютный риск, а с другой – порождает новые проблемы, связанные с неустойчивостью валютного рынка. Такова основная тенденция развития валютного рынка на современном этапе.

Кредитный рынок. Мировой кредитный рынок

Мировой кредитный рынок - специфическая сфера рыночных отношений, где осуществляется движение денежного капитала между странами на условиях возвратности и уплаты процента и формируются спрос и предложение. В 1980–90-х годах мировой кредитный рынок претерпел серьезные изменения, связанные с поиском компромисса в условиях нестабильности курсов валют в этот период. Кроме того, значительными темпами росла задолженность развивающихся стран.

Традиционно различали рынок краткосрочных кредитов (денежный рынок) и рынок средне- и долгосрочных кредитов (рынок капиталов). Это разграничение постепенно утрачивало свое значение, так как на практике происходит взаимный перелив капиталов, краткосрочные вложения трансформируются в средне- и долгосрочные кредиты (обычно с помощью банковских и государственных гарантий).

Объектом сделки на мировом кредитном рынке является капитал, передаваемый в ссуду юридическим и физическим лицам и гражданам иностранных государств. С функциональной точки зрения эта система рыночных отношений, обеспечивающих аккумуляцию и перераспределение ссудного капитала между странами в целях непрерывности процесса воспроизводства. Исторически мировой кредитный рынок возник на базе международных операций национальных рынков ссудных капиталов, затем сформировался на основе их интернационализации.

Атрибутом мирового кредитного рынка является направление национального ссудного капитала за границу, в распоряжение иностранного банка или привлечение иностранного капитала. Классические иностранные кредиты и займы основаны на принципе единства места заимствования и единства валюты (обычно валюты кредита). Время кредита может колебаться от одного дня до десяти лет, а ставки процента связаны со ставками на лондонском межбанковском рынке депозитов. Разрыв между ставками процента на депозиты и кредиты небольшой, поскольку объемы банковских операций очень велики, а издержки малы.

Мировой кредитный рынок связан в своей деятельности с финансовым рынком, который специализируется в основном на эмиссии ценных бумаг и их обращении. Финансовый рынок осуществляет эмиссию иностранных и международных облигаций. В последние годы быстрыми темпами растет объем купли-продажи облигаций.

Интеграционные процессы, качественные изменения в формах экономических связей привели к совершенствованию форм и методов взаимных расчетов, к формированию рынка ссудных капиталов. Он стал интернациональным по своей сущности и глобальным по сфере действия. Это повышает эффективность сделок, с одной стороны, но с другой – значительно увеличивается степень риска. В новых условиях развития кредитного рынка возрастает значение международных валютно-кредитных и финансовых организаций и институтов.

В литературе выделяют следующие особенности мирового кредитного рынка:

Кредитный рынок напрямую влияет на рост производства и товарооборота, движение капитала внутри страны, преобразование сбережений в капиталовложения, научно-технический прогресс и обновление основного капитала. Таким образом, кредитный рынок является так называемой опорой финансовой сферы производства. Основная роль его является объединение мелких, разрозненных денежных средств. Кроме того, кредитный рынок играет большую роль в структурной перестройке капиталистической экономики, особенно таких промышленно развитых стран, как США, страны Западной Европы и Япония.

Следует выделить пять основных функций кредитного рынка:

Указанные функции кредитного рынка направлены на поддержание капиталистического способа производства, обеспечение функционирования экономической системы государственно-монополистического капитализма.

Отражая накопление и движение денежного капитала, кредитный рынок органически связан с движением стоимости в ее денежной форме, с образованием и использованием различных денежных фондов в виде кредитных ресурсов и ценных бумаг. Посредством рынка можно измерить и определить движение, объем, направление денежных фондов, идущих на развитие капиталистического общественного воспроизводства, воздействие его на социально-экономические отношения.

Финансовыми инструментами кредитного рынка являются:

Взаимосвязь мирового кредитного рынка с мировым финансовым рынком усиливается в связи с тенденцией с секъютеризации, т.е. замещению традиционных форм банковского кредита выпуском ценных бумаг. Обеспечением их эмиссии служит пакет обязательств банковских клиентов по полученным ими кредитам аналогичного характера. Банк платит проценты и погашает эти ценные бумаги из средств, поступающих от заёмщиков в погашение ссуд. Чтобы при продаже ценных бумаг избежать юридической оговорки об «обороте на банк эмитент» (эти активы остаются на его балансе), банки используют аккредитивы «стенд-бай».

Условия стенд-бай - обязательство банка предоставить заемщику обусловленную сумму на весь договорный срок использования, который делится на короткие периоды (3, 6, 9, 12 месяцев). Для каждого периода устанавливается плавающая процентная ставка, которая пересматривается с учетом динамики ЛИБОР. Это дает возможность предоставлять средне- и даже долгосрочный кредит, используя краткосрочные ресурсы.

Крупнейшим заемщиком являются США и другие развитые страны. Основными кредиторами на мировом кредитном рынке также выступают промышленно развитые страны, среди которых выделяются Швейцария, Нидерланды, Германия. В последние годы одним из крупнейших в мире кредиторов стал Китай.

Източник - Световна икономика: учебник / ЕГГужва, М. Лесная, А. В. Кондратиев, АНЕгоров; Ph. - Санкт Петербург, 2009. - 116 стр.

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика - Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Полезна информация

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/27/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва севернокорейските санкции

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 18:51 Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям ръст от над десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

07 февруари 2017 23:19 МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, докато се повиши за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати нарасна с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка на Русия похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола

статистика