ЗА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НАЧАЛО НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА КАТАЛОГ

Номинален и реален БВП. Индекси на цени

Автор - Матвеева Татяна Юриевна, преподавател във Висшето училище по икономика
"Макроикономика: Курс на лекциите за икономисти", 2001

Всички основни показатели в системата на националните сметки отразяват резултатите от икономическата активност за годината, т.е. Изразяват се в цени от съответната година (в текущи цени) и следователно са номинални. Номиналните показатели не позволяват да се правят сравнения между отделните страни и сравнения на равнището на икономическо развитие на същата държава в различни периоди от време. Такива сравнения могат да се правят само с помощта на реални показатели (показатели за реалното производство и реално равнище на доходите), които се изразяват в постоянни (сравними) цени. Поради това е важно да се прави разлика между номиналните и реалните (изчистени от ефекта от промените в ценовите нива) показатели.

Номиналният БВП е БВП, изчислен по текущи цени, на цените за съответната година. Номиналният БВП се влияе от два фактора:

  1. Промяна в реалния резултат
  2. Промяна в ценовото ниво.

За да се измери реалният БВП, е необходимо да се "чисти" номиналният БВП от влиянието на промените в равнището на цените върху него. Реалният БВП е БВП, измерен при сравними (непроменени) цени, в базовите цени. Същевременно базовата година може да бъде избрана всяка година, хронологично както по-рано, така и по-късно от текущата година. Последният се използва за исторически сравнения (например за изчисляване на реалния БВП през 1980 г. по цени от 1999 г., в този случай 1999 г. ще бъде базова година и 1980 г. ще бъде текущата).

Реален БВП = Номинален БВП / Обща ценова нива

Общото ценово равнище се изчислява, като се използва ценовият индекс. Очевидно е, че през базовата година номиналният БВП е равен на реалния БВП, а индексът на цените е равен на 100% или 1.

Номиналният БВП на която и да е година, както се изчислява по текущи цени, е Σp t q t , а реалният БВП в базовите години е Сp 0 q t . Както номиналният, така и реалният БВП се изчисляват в парични единици (в рубли, долари и т.н.).

Ако знаете процентното изменение на номиналния БВП, реалния БВП и общото ценово равнище (което е процентът на инфлацията), тогава съотношението между тези показатели е следното:

Промяна в реалния БВП (в%) = промяна в номиналния БВП (в%) - промяна в общото ценово равнище (в%)

Например, ако номиналният БВП нарасна с 15% и инфлацията беше 10%, реалният БВП нарасна с 5%. (Трябва обаче да се има предвид, че тази формула е приложима само при ниски темпове на промяна и на първо място с много малки промени в общото ценово равнище, т.е. при ниска инфлация. При решаване на проблемите е по-правилно да се използва формулата на съотношението на номиналния и реалния БВП като цяло а.)

Съществуват няколко вида ценови индекси: 1) индекс на потребителските цени; 2) индекс на производствените цени; 3) дефлатора на БНП и т.н.

Реалният БВП на Русия, милиарди щатски долари

Реалният БВП на Русия, милиарди щатски долари

Източник - CIA World Factbook

Преглеждайте данните в табличен вид за периода 1991-2011 година

Преглеждайте данни за реалния БВП на други страни в света

Индексът на потребителските цени (CPI) се изчислява въз основа на стойността на пазарната потребителска кошница, която включва набор от стоки и услуги, консумирани от типично градско семейство през цялата година. (В развитите страни потребителската кошница включва 300-400 вида потребителски стоки и услуги).

Индексът на производствените цени (ППИ) се изчислява като цена на кошница от производствени стоки (междинни продукти) и включва например 3200 имена в САЩ. CPI и PPI се изчисляват статистически като индекси с тегла (обеми) от базовата година, т.е. Като индекс Laspeyres:

CPI = IL = (Σп 0i q ti / Σp ti q ti ) * 100%

Където p i - цени за отделни стоки; Q i - количествата стоки от всеки вид; Суперкриптите t и 0 означават, че данните се отнасят съответно за изследваните и за базовите периоди.

Дефлаторът на БВП, изчислен въз основа на стойността на кошницата от крайни стоки и услуги, произведени в икономиката през годината. Дефлаторът на БВП е статистически индекс Paasche, т.е. Индекс с тегла (обеми) от текущата година:

Def GDP = (Στ ti q ti / Σp 0i q ti ) * 100%

Където цените, цените на стоката за разглеждания (t) и базовия период (0), съответно; Qi1 - броят на продадените стоки през разглеждания период.

По правило, индексът на потребителските цени се използва за определяне на общото ниво на цените и на темпа на инфлация (ако наборът от стоки, включени в потребителската пазарна кошница, е достатъчно голям) и дефлатора на БВП.

Разликите в CPI от дефлатора на БВП, в допълнение към факта, че те използват различни тегла (базовата година за CPI и текущата година за дефлатора на БВП), са както следва:

Поради факта, че и двата индекса имат недостатъци и не могат да отразяват точно промените в общото ценово равнище, може да се използва т.нар. "Идеален" индекс на Fisher, който премахва тези недостатъци и представлява геометричната средна стойност на индекса Paasche и индекса Laspeyres:

Идеалният индекс на Фишър

Индексът Fisher се използва за по-точно изчисляване на темпа на растеж на общото ценово ниво, т.е. Степен на инфлация. В зависимост от това дали общото ценово равнище (P-ценовото равнище) (обикновено определено от дефлатора) се е повишило или паднало през периода от базовата година до текущата година, номиналният БВП може да бъде повече или по-малко от реалния БВП. Ако през този период общото ценово равнище се е увеличило, т.е. Дефлатор на БВП> 1, тогава реалният БВП ще бъде по-малък от номиналния. Ако за периода от базовата година до сегашното ниво ценовото равнище е намаляло, т.е. Дефлатор на БВП <1, тогава реалният БВП ще бъде повече от номинал.

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика - Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Полезна информация

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва севернокорейските санкции

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

07 февруари 2017 23:19 МВФ понижи прогнозата си за растеж за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола

статистика