ЗА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НАЧАЛО НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА КАТАЛОГ

Икономически показатели. Водещи, съвпадащи и изоставащи показатели

Икономическите показатели са макроикономически показатели, публикувани под формата на доклади на правителството или независими организации и отразяващи състоянието на националната икономика. Те се публикуват в определено време и предоставят на пазара информация за това, дали състоянието на икономиката се е подобрило или се е влошило. Въздействието на такива показатели, например на световния валутен пазар, може да бъде сравнено с въздействието на отчетите върху приходите на дружеството на пазара на ценни книжа. Всяко отклонение от нормата може да предизвика значителни колебания в цената и обема.

Някои от тях, като данни за безработицата, могат да ви бъдат известни поради широкия си резонанс. Други, например, началото на жилищното строителство, не са толкова популярни. Всеки индикатор обаче има специфична цел и е полезен по свой начин. Сред основните икономически показатели могат да бъдат идентифицирани следното: БВП, инфлацията, размерът на златните и валутните резерви, ставката на рефинансиране, размерът на държавния дълг, платежният баланс, равнището на безработица и редица парични показатели.

Съществуват и различни икономически индекси, обикновено изчислявани от независими организации и институции. Това, например, индекси на производствената активност, индекси на потребителските нагласи, индекси на доверието в бизнеса, различни индекси на икономическите очаквания и т.н. Като цяло икономическите показатели показват промени в общата икономическа активност.

Брутен вътрешен продукт (БВП)

Брутният вътрешен продукт е съвкупната стойност на всички стоки и услуги, произведени през годината на територията на страната, без да се разделят ресурсите, използвани за тяхното производство, в внесени и местни.

Най-често се използват два метода за изчисляване на БВП:

Теоретично, резултатите от изчисленията и в двата случая трябва да съвпадат, тъй като разходите на един участник в икономическите отношения винаги са доходи за друг.

При оценката на БВП нейната динамика е от първостепенно значение и следователно възниква въпросът за сравнимостта на стойностите на БВП за различните периоди. Цените на всички видове продукти и услуги постоянно се променят. Следователно в практиката за измерване на БВП се използват два показателя: номинален и реален БВП.

Номиналният БВП се определя от сумирането на продуктите от производствените обеми на отделни стоки и услуги до нивото на действителните им цени за дадена година. За да се сравнява БВП за различните години, е необходимо да се определят цените на всяка година, взета като база, и да се измерва в тези цени стойността на продукцията в годината на лихвата - реален БВП. Сравнението на така получените резултати за двете избрани години ще отразява промяната във физическия обем на БВП.

Размерът на реалния БВП може да се получи и чрез разделяне на номиналния БВП на индекса на БВП или на дефлатора на БВП, който е аналог на индекса на потребителските цени и показва промяната в ценовото равнище на всички стоки, включени в БВП.

Постоянният спад на БВП сигнализира за прекалено строга парична политика на държавата, при която недостатъчното отчитане на търсенето на разтворители не позволява на предприятието да реализира своите продукти.

Индекс на потребителските цени (Индекс на инфлация)

Инфлацията - преливането на канали за разпространение на паричното предлагане, което надвишава нуждите от стокооборот, което води до обезценяване на паричната единица и повишаване на цените. По правило инфлацията се характеризира с постоянна тенденция на нарастване на динамиката на средното ценово равнище. Основните показатели на инфлацията във всички страни са индексът на потребителските цени и индексът на цените на производител.

Индексът на потребителските цени е основният показател за инфлацията, който измерва промяната в цените на стоките и услугите, включени в фиксирана потребителска кошница, която включва стоки и услуги с постоянно търсене (храна, облекло, гориво, транспорт, медицинска помощ, г.).

Основните характеристики на поведението на този показател в бизнес цикъла са:

Индексът на цени на производител (PPI) е индекс с фиксиран набор от тегла, който проследява промените в цените, при които националните производители продават продуктите си на нивото на продажби на едро. ППИ обхваща всички етапи от производството: суровини, междинни етапи, готови продукти, както и всички сектори: промишленост, минно дело, селско стопанство. Цените на вносните стоки не са включени в него, а влияят върху цените на вносни суровини и компоненти. По този начин основната разлика между него и индекса на потребителските цени е, че той обхваща само стоки, но не и услуги, както и на нивото на тяхното осъществяване на едро.

Злато и валутни резерви

Златните и валутните резерви са държавни резерви от злато и чуждестранна валута, държани в централната банка или във финансови институции, както и злато и чуждестранна валута, принадлежащи на държавата в международни парични и кредитни организации.

Златните и валутните резерви на страната са финансов резерв, поради което при необходимост могат да се извършат плащания по държавния дълг или да се приложат бюджетни разходи. Освен това наличието на резерви позволява на Централната банка да наблюдава динамиката на националния валутен курс чрез интервенции на валутния пазар.

Размерът на резервите в злато и в чуждестранна валута на страната трябва значително да покрие обема на паричното предлагане в обращение, да предостави държавни и частни плащания по външния дълг и да гарантира тримесечен внос. Когато се достигне това ниво на злато и валутни резерви, централната банка е в състояние ефективно да контролира движението на националната валута и лихвените проценти в икономиката.

Размерът на държавния дълг

Държавният дълг е държавните дългови задължения към физически и юридически лица, чужди държави, международни организации и други субекти на международното право.

Парите, заети от населението, икономическите субекти и други държави, взети назаем от държавни агенции, се превръщат в допълнителни финансови ресурси. По правило държавните заеми в различни форми се използват за покриване на бюджетния дефицит.

Източникът на изплащане на държавни заеми и изплащане на лихви върху тях са бюджетните средства, където годишно тези разходи се разпределят на отделен ред. В условията на нарастващ бюджетен дефицит или липса на средства за обслужване на дълга, държавата може да прибегне до преструктуриране на дълговете си.

Възможните схеми за преструктуриране на дълга включват:

Коефициент на рефинансиране

Рефинансиращият процент е лихвеният процент, който централната банка използва при предоставяне на кредити на търговските банки по реда на рефинансиране.

Лихвеният процент на рефинансиране е инструмент за парично регулиране, чрез който централната банка влияе на лихвите на междубанковия пазар, както и на лихвите по кредитите и депозитите, които кредитните институции предоставят на юридически лица и физически лица.

Този фактор е изключително важен, тъй като определя общата рентабилност на инвестициите в икономиката на страната (лихви по банкови депозити, доходност от инвестиции в облигации, средна норма на печалба и т.н.). Ако говорим за проценти, трябва да имаме предвид реалните лихвени проценти, т.е. номиналната лихва минус инфлацията.

Чрез намаляване или увеличаване на основния лихвен процент централната банка може да засили или отслаби интереса на търговските банки за получаване на допълнителни резерви чрез заеми от тях. С намаляването на ставката се намаляват разходите за заемни средства и в резултат на това нараства обемът на корпоративните инвестиции и разходите на населението, което стимулира растежа на БВП. Обратното, повишаването на лихвите забавя инвестициите и разходите, което забавя растежа на икономиката.

Парични индикатори

Трябва да се отбележи, че в различните страни подходът за определяне на състава и обема на паричното предлагане може да бъде различен. Като правило икономистите използват за себе си следните определения:

Паричните средства и чекските депозити, притежавани от правителството, банките или други финансови институции, са изключени от М1 и други показатели за паричното предлагане. Това е необходимо, за да се избегне двойното отчитане.

Най-често, говорейки за паричното предлагане, те се отнасят до М1, защото Неговото определение обхваща само онези компоненти, които се използват пряко и директно като парично обращение. В този случай паричното предлагане под формата на пари в брой е само малка част от него. В населените места на населението пластмасовите карти постепенно изместват пари от реално обращение, до дела на непаричните селища, използващи разплащателни и разплащателни сметки и чекове - задълженията на търговските банки и спестовните институции - в развитите страни - до 90%.

В допълнение към компонентите на М1, М2 включва високоликвидни финансови активи, които въпреки че не функционират директно като средство за разпространение, могат да бъдат превърнати в парични средства или влогове за проверка - компоненти M1, ако е необходимо - лесно и без риск от финансови загуби, например краткосрочни държавни ценни книжа, Неизолирани спестовни сметки, срочни депозити.

М3, в допълнение към компонентите на M2, включва и големи срочни депозити, които обикновено се притежават от предприемачески структури под формата на депозитни сертификати, но могат да бъдат превърнати в депозити, ако е необходимо. Такива сертификати имат собствен пазар и могат да бъдат продавани по всяко време, въпреки че това е изпълнено с риск от финансови загуби. Понякога дори по-малко ликвидните финансови активи се класифицират като М3 - ДЦК, които могат да бъдат конвертирани в категория М1.

Платежен баланс

Платежният баланс е съотношението на получените плащания към дадена държава от чужбина и извършените от тях плащания в чужбина за определен период от време (година, тримесечие, месец). Платежният баланс включва плащания за външнотърговски операции (търговски баланс), услуги (международен транспорт, застраховане и др.), Нетърговски операции (поддръжка на мисии, бизнес пътувания на специалисти, международен туризъм), както и плащания под формата на лихви по заеми и под формата на приходи от инвестиции , Платежният баланс включва движението на капитала: инвестиции и кредити.

Платежният баланс характеризира съотношението на плащанията, извършени от страна в чужбина за определен период от време и влезли в страната през същия период.

Платежният баланс се състои от три основни раздела:

Коефициент на безработица

Безработицата е социално-икономическа ситуация, в която част от активното, способно население не може да намери работа, която тези хора са в състояние да изпълнят. Безработицата се дължи на превишението на броя на хората, които искат да намерят работа, на броя на наличните работни места, съответстващи на профила и квалификацията на кандидатите за тези места.

Съществуват следните видове безработица:

1. Безработицата от триене е свързана с търсенето или очакванията за работа в близко бъдеще. Предвид свободата на избор на професия, вид и вид дейност, някои работници се намират в позиция "между работни места". Някои доброволно променят работното си място, други се уволняват и търсят нова работа, други губят сезонна работа. Този тип безработица е неизбежен и дори желателен, защото Много работници променят дейността си с по-квалифицирани и високо платени работни места и по този начин се извършва по-рационално разпределение на трудовите ресурси.

2. Структурната безработица се дължи на спада в търсенето на работна ръка във всяка индустрия - например при разработването на технологии или промяната в потребителското търсене, няма нужда да се произвеждат никакви продукти. Въпреки това опитът, който имат служителите в тази индустрия, не е необходим, затова им е нужно време да овладеят нова професия или да се преместят в друг регион, където има търсене на техните услуги.

3. Цикличната безработица възниква в период на икономически спад, когато търсенето на стоки и услуги намалява, заетостта намалява и в резултат на това безработицата се увеличава. Поради това цикличната безработица понякога се нарича безработица, свързана с недостиг на търсене.

Водещи, съвпадащи и изоставащи показатели

Икономическите показатели по своята същност (поредици от промени в макроикономическата система) могат да бъдат разделени на три големи групи - водещи индикатори, съвпадащи показатели и показатели за изоставане. Почти всеки индикатор може да бъде определен за определена група, но степента на корелация на различните показатели по отношение на етапа на икономическия цикъл (икономическите тенденции) може да бъде различна.

Националното бюро за икономически изследвания (NBER) (от 1938 г.) се занимава с проучване и анализ на икономически показатели. Списъкът на компонентите на водещите, припокриващи се и изоставащи индикатори се преглежда периодично. За всички индекси базовата стойност от 100 е взета през 1967 г., а всички серии са дадени в цени (долари) през 1972 г., освен ако не е посочено друго.

Водещи показатели. Съставният индекс на водещите индикатори се състои от 11 серии корекции на корекциите на маржа; Капиталови инвестиции; Инвестиции в материални запаси; рентабилност; Парични и финансови потоци. Индексът на водещите индикатори включва:

 1. Средният брой на отработеното работно време, изразходвано за производството, или броят на работещите в производствените дейности (с изключение на ръководния персонал).
 2. Средната стойност за седмицата е размерът на първоначалните заявления за плащане на застрахователни обезщетения за държавно изпълняваните програми за осигуряване при безработица.
 3. Нови поръчки до производителя.
 4. Ефективност на доставката на продукти в търговията на едро.
 5. Договори и поръчки за производствено оборудване.
 6. Индексът на разрешителните за ново строителство на частни жилища.
 7. Промяна в паричните и поръчаните рекламни места.
 8. Промяна в цените на еластичните материали.
 9. Индексът на обменните курсове за акции (1941-1943 = 10).
 10. Реалният ден. Тегло, М2.
 11. Промяна в размера на неизплатения потребителски кредит и заеми за бизнес предприятия.

Първите два комплекта измервания се отнасят до адаптирането на пазара на труда и са в обратна връзка: с увеличаването на броя работни часове / работниците обемът на новите заявления за плащане на обезщетения за безработица намалява. Следващите два реда свързват поръчките и доставките и също са обратно пропорционални: с увеличаването на поръчките и създаването на напрежение в системата за доставка, качеството на последния страда. Редове 5-7 измерват фиксираните инвестиции, което е индикатор за дългосрочен econ. Перспективи и пряко следват икономическите тенденции. Осмият ред взема предвид промяната в инвентара. Редове 9 и 10 показват рентабилност чрез оценка на разходите и печалбите при нормална икономическа дейност. Последните две серии са показатели за паричното предлагане и наличието на кредит.

Самата стойност на индекса LEI се изгражда от тези компоненти под формата на средно претеглена стойност:

LEI = E wi * Ii

Теглата на комбинирания индекс са изпробвани по различни начини, но наскоро статистическите данни стигнаха до заключението, че в най-простия случай със същите скали индикаторът не работи по-лошо, отколкото в по-сложните варианти.

Този показател се основава на идеята, че основната мотивираща сила в икономиката е очакването за бъдещи печалби. В очакване на ръста на печалбата, компаниите разширяват производството на стоки и услуги, като инвестират в нови съоръжения и оборудване; Съответно, тази дейност се намалява, когато се предвижда намаляване на приходите. Поради това индексът е разработен така, че да обхваща всички основни сфери и показатели на стопанската дейност: заетост, производство и доходи, потребление, търговия, инвестиции, акции, цени, пари и кредити.

Американският индекс LEI се публикува ежемесечно към края на месеца. Водещ икономически показател има тенденция да нараства с около 0,2% по време на експанзията, а при възстановяване - средно 0,1%; В рецесията тя пада средно с 0,3%. Следует иметь в виду довольно большую волатильность LEI: в стадии роста среднее отклонение от среднего значения составляет около 0,8%, а в рецессии до 1,2%. Основная роль индикатора - предсказание разворотных точек циклов.

Индикаторы совпадения. Сложный индекс индикаторов совпадения состоит из 4 рядов, в которых учитываются занятость, личный доход, промышленное производство и реализация продукции. Мая продукции. Максимально высокие и максимально низкие значения этих рядов в основном совпадали с общими тенденциями в экономике. Фактически используемыми рядами являются:

 1. Количество занятых, за исключением занятых в с. х.
 2. Личный доход минус трансферты.
 3. Индекс промышленного производства.
 4. Реализация произведенной продукции. Индикаторы совпадения группируются по трем категориям: занятость, производство и доход, потребление.

Запаздывающие индикаторы. Сложный индекс запаздывающих индикаторов состоит из 7 рядов, в которых учитываются занятость, товарно-материальные запасы, прибыльность, условия фин. рынка. Максимально высокие и максимально низкие значения этих рядов в основном имели место позже, чем пики и спады соответствующего цикла деловой (хозяйственной) активности, поэтому их связывают с некоторой инерцией или адаптивными ожиданиями. К числу этих рядов относятся следующие:

 1. Средняя продолжительность безработицы.
 2. Отношение товарно-материальных запасов к объему реализации в сферах производства и торговли.
 3. Индекс затрат на рабочую силу на единицу продукции в производстве.
 4. Средняя базисная ставка.
 5. Непогашенные ссуды торговым и промышленным предприятиям.
 6. Отношение потребительского кредита с погашением в рассрочку к личному доходу.
 7. Изменение индекса потребительских цен на услуги.

За исключением ряда, отражающего занятость, который является антициклическим, эти индикаторы прямо следуют за экономическими тенденциями, с небольшим отставанием. Запаздывающие индикаторы используются для подтверждения того, что пик или низшая точка уже пройдены. Если за очевидным пиком индикаторов совпадения не следует соответствующий пик запаздывающих индикаторов, то поворотные пункты ЦИКЛА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ не будут установлены.

Индексы настроения потребителей

В США три поставщика статистических данных предлагают свои показатели, измеряющие готовность и уверенность населения тратить деньги на приобретение различных благ в ближайшем будущем:

 1. Мичиганский университет - индекс настроений потребителя (University of Michigan's Consumer Sentiment Index);
 2. Conference Board - индекс уверенности потребителя (Consumer Confidence Index);
 3. Журнал ABC News and Money - опрос мнений.

Показатели строятся на основе различных опросов мнений населения по поводу условий сегодняшнего дня и ближайшего будущего (от 6 до 12 месяцев) - насколько они благоприятны для решения финансовых проблем, приобретения предметов длительного пользования, трудоустройства и т.д. Из полученных ответов типа «лучше/хуже» строятся показатели в виде:

Охватываемый индексами период (и соответственно, периодичность публикации) - от недели до месяца. Индексы настроений потребителей являются опережающими индикаторами; минимальные значения они принимают в рецессии, несколько большие в среднем значения - в recovery и максимумы в expansion. Они испытывают влияние очень многих факторов, причем характер самого этого влияния меняется: иногда потребители больше озабочены инфляцией, чем безработицей, затем это соотношение меняется и т.д. Как ориентиры для валютных рынков эти индикаторы приобретают наибольшее значение в периоды национальных кризисов (нефтяные кризисы, крах фондового рынка в 1987 г., война в Персидском заливе 1991 г., президентские выборы и т.д.)

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Полезна информация

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/27/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва севернокорейските санкции

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 18:51 Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям ръст от над десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

07 февруари 2017 23:19 МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, докато се повиши за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати нарасна с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка на Русия похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола

статистика