ЗА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НАЧАЛО НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА КАТАЛОГ

Северноамериканската зона за свободна търговия (NAFTA)

Северноамериканската зона за свободна търговия (NAFTA) е споразумение за свободна търговия между Канада, Съединените щати и Мексико въз основа на модела на Европейската общност (Европейския съюз).

Първата стъпка беше "Планът Абът", приет през 1947 г., чиято цел беше да стимулира инвестициите на САЩ в водещите сектори на канадската икономика. През 1959 г. Съединените щати и Канада сключиха споразумение за съвместно военно производство, което допринесе за въвеждането на американски стандарти в канадското производство на военно оборудване.

Следващата стъпка беше сключването през 1965 г. на споразумение за либерализация на търговията с автомобилни продукти, което допринесе за интегрирането на много други индустрии. Идеята за търговско-политическа асоциация на САЩ, Канада и Мексико започна да се прилага през 70-те години. Първо, става въпрос за дизайна на енергийния съюз. Подобна идея беше подкрепена през 80-те години от президентите Р. Рейгън и Джордж Буш.

През септември 1988 г., след трудни тригодишни разговори, беше подписано споразумението за свободна търговия между САЩ и Канада (CUSFTA), според което в рамките на десет години трябваше да се създаде зона за свободна търговия между Съединените щати и Канада.

Поради процесите на интеграция в Европа и Азия през 80-те години на миналия век проблемът за създаването на НАФТА стана по-остър, тъй като стана ясно, че обединяването на Европа трябва да бъде обединението на Америка и като част от нея Северна Америка. От самото начало обаче Мексико, Канада и САЩ смятаха значението и потенциала на НАФТА от различни гледни точки.

Споразумението за създаване на Северноамериканската асоциация за свободна търговия (NAFTA) влезе в сила на 1 януари 1994 г., като запази и потвърди Споразумението за свободна търговия между САЩ и Канада от 1988 г. (CUSFTA).

Цели на NAFTA

Понастоящем NAFTA е най-голямата регионална зона за свободна търговия в света с население от 406 милиона души и общ брутен продукт от 10,3 трилиона долара. Споразумението за Северноамериканската зона за свободна търговия съдържа набор от споразумения, които се простират отвъд търговията до услугите и инвестициите и за първи път обединяват индустриализираните страни и развиващата се страна. Създаването на зона за свободна търговия в Северноамериканския регион се дължи на редица фактори:

Основната цел на NAFTA бе да премахне бариерите пред търговията със стоки между участващите държави. Половината от ограниченията на бариерата бяха незабавно вдигнати, а останалите бяха застреляни постепенно в продължение на 14 години. Това споразумение е разширена версия на търговското споразумение от 1989 г. между Канада и Съединените щати.

За разлика от Европейския съюз, NAFTA не е поставила за цел създаването на междудържавни административни органи, нито е създала закони за управление на такава система. NAFTA е международно търговско споразумение съгласно международното право. Към днешна дата целите на NAFTA включват:

Структура на НАФТА

НАФТА има ясна организационна структура. Централният институт на НАФТА е Комисията по свободна търговия, която включва представители на ниво министри на търговията от трите участващи държави. Комисията контролира изпълнението и по-нататъшното развитие на споразумението и спомага за разрешаването на споровете, възникващи при тълкуването на споразумението. Тя също така ръководи работата на повече от 30 комитета и работните групи на НАФТА. Последните заседания на Комисията се проведоха във Вашингтон, САЩ през 1997 г. и в Мексико Сити в началото на 1998 г.

Министрите се съгласиха, че Комисията ще бъде подпомагана в своята работа от Координационния секретариат на NAFTA (NCS), който бе планиран да бъде създаден в края на 1997 г. в Мексико Сити. Секретариатът има за цел да служи като официален архив на работата на НАФТА и да служи като работен секретариат на Комисията.

НАФТА предвижда по-нататъшна работа за подпомагане на създаването на зона за свободна търговия. В съответствие със споразумението, за да се улесни търговията и инвестициите. Бяха създадени над 30 работни групи и комитети, за да се гарантира ефективното прилагане на стандартите на НАФТА и тяхната администрация. Основните области, в които се разработват стандарти, включват произхода на стоките, митниците, търговията със селскостопански продукти и субсидиите в тази икономическа зона, стандартизацията на стоките, държавните служби и движението на младите хора през границите. Тези работни групи и комитети се отчитат ежегодно пред комисията NAFTA.

Работните групи и комитети на НАФТА също така помагат да се ускори процеса на изпълнение на НАФТА, да се създаде форум за проучване на начините за по-нататъшна либерализация на търговията между участващите страни. Пример за това е постоянната политика на Канада, насочена към ускоряване на намаляването на тарифите за определени видове стоки. Освен това работните групи и комитети на НАФТА създават арена за обсъждане на спорни въпроси, свободни от политика, и като използват дискусията за проблемите на ранен етап от своето развитие, помагат да се избегнат процедурите за разрешаване на спорове.

Понастоящем по-голямата част от търговията в Северна Америка се осъществява в съответствие с ясните, ясни и утвърдени норми на НАФТА и Световната търговска организация (СТО). Въпреки това, въпреки това, в сферата на търговията от този мащаб неизменно има спорни въпроси. В случай на такива ситуации, НАФТА означава приятелско разрешаване на спора от държавите, чиито интереси са засегнати, чрез комисиите на НАФТА и работните групи или други консултативни органи. Ако не се намери взаимно приемливо решение, NAFTA предвижда бързо и ефективно разглеждане на проблема от група експерти.

Администрирането на разпоредбите на NAFTA, свързани с разрешаването на спорове, е възложено на канадските, американските и мексиканските национални секции на Секретариата на NAFTA. През първите девет месеца на фискалната 1996-97 г. Секретариатът определи 14 прегледа на експертните групи в съответствие с глава 19 от споразумението и един арбитраж съгласно глава 20. През 1996 г. осемте решения бяха направени от експертната група по глава 19 и един доклад на експертната група по глава 20.

Дведесетата глава от Северноамериканското споразумение за свободна търговия установява институционален механизъм и процедура за разрешаване на спорове. В края на 1996 г., в рамките на тази глава, бяха поискани 11 консултации по десет случая, един от които беше представен за арбитраж. Четиринадесета глава допълнително уточнява специални процедури за разрешаване на всички спорове, свързани с финансови услуги.

Въз основа на канадско-американското споразумение за свободна търговия (NAFTA) NAFTA включва (в глава 19) уникална система за преглед от експерти, представляващи двете страни, за вземане на национални решения относно антидъмпинговото и изравнителното мито, като по този начин заменя законовото разглеждане на всяка от трите държави , След приемането на NAFTA вече са получени 73 искания за разглеждане на въпроса от група експерти в съответствие с глава 19 от споразумението.

Що се отнася до решаването на въпроси, свързани с инвестициите, НАФТА използва процедурите на "смесен" арбитраж между инвеститор, чиито интереси са засегнати, и съответното правителство въз основа на общите процедури, установени от канадските споразумения за защита на чуждестранните инвестиции и Центъра на Световната банка за уреждане на спорове, , НАФТА също така изисква от националните агенции да спазват принципите на справедливост и прозрачност.

Националните раздели на NAFTA отговарят и за разрешаването на споровете по други споразумения за свободна търговия, сключени от тези страни извън рамката на NAFTA. Така през 1997 г. канадската секция на Секретариата на NAFTA отговаряше за администрирането на процеса на разрешаване на спора съгласно глава 8 от Споразумението за свободна търговия между Канада и Израел и същата отговорност за Споразумението за свободна търговия между Канада и Чили.

Икономически характеристики на NAFTA

Мащабът на икономическите отношения между Съединените щати, Канада и Мексико въз основа на взаимната търговия и капиталовите потоци може да се прецени от следните данни. В САЩ около 75-80% от канадския износ (20% от БВП на Канада) се продават. Делът на САЩ в преките чуждестранни инвестиции в Канада е над 75%, а Канада в САЩ - 9%. В Съединените щати около 70% от мексиканския износ отиват, а оттам идва 65% от вноса от Мексико. Делът на САЩ в общия приток на преки чуждестранни инвестиции в Мексико надхвърля 60%. БВП на САЩ е 14,5 пъти БВП на Канада и 19 пъти този на Мексико.

Северноамериканската интеграционна група е сравнима с Европейския съюз по отношение на населението, брутния вътрешен продукт и редица основни икономически показатели. NAFTA има мощен (особено благодарение на САЩ) икономически потенциал, например годишният обем на производството на стоки и услуги в САЩ, Канада и Мексико е 5 трилиона долара, а техният дял в световната търговия е почти 20%. Структурата на интеграционния комплекс в Северна Америка има своите характеристики в сравнение с европейския модел на интеграция.

Основната разлика е асиметрията на икономическата зависимост на САЩ, Канада и Мексико. Взаимодействието между икономическите структури на Мексико и Канада е далеч по-незначително в дълбочина и обхваща канадско-американската и мексико-американската интеграция. Канада и Мексико са по-склонни да се конкурират в американските стоки и на пазара на труда, съперници при привличането на капитали и технологии от американските корпорации, отколкото партньори в процеса на интеграция.

Друга особеност на икономическата група в Северна Америка е, че нейните участници са в различни начални условия. Ако през последното десетилетие Канада успя да се доближи до основните икономически макроикономически показатели (БВП на глава от населението, производителността на труда) в Съединените щати, тогава Мексико, което в продължение на много години е икономически изостанало страната с голям външен дълг, все още изостава зад тези страни по основни основни индикатори.

Разликата в размера на БВП на глава от населението между Мексико и Съединените щати е 6,6 пъти, а с Канада - 4,1 пъти. Такава значителна разлика в нивата на икономическо развитие на страните-членки затруднява създаването на единен икономически комплекс.

Заслужава да се отбележи, че в рамките на NAFTA, за разлика от ЕС и АПЕС, има само един център на икономическа мощ - САЩ, чиято икономика е няколко пъти по-голяма от тази на Канада и Мексико. Тази моноцентричност улеснява управлението (водещата страна може лесно да налага своите решения на по-слаби партньори), но създава и среда на потенциални конфликти (американските партньори може да са недоволни от подчинената си позиция). Освен това интеграцията е едностранчиво: Канада и Мексико са тясно интегрирани със САЩ, но не и помежду си.

Съединените щати обаче в резултат на сключването на това споразумение получиха значителни предимства:

Участието на САЩ в процеса на регионална интеграция се превърна в мощен фактор за дългосрочно положително въздействие върху вътрешното икономическо развитие.

Общият оборот с Мексико се е увеличил само 2.5 пъти през 1993-1997 г. (от 80.5 млрд. До 197 милиарда долара), като Канада почти се е удвоил (от $ 197 млрд. На $ 364 млрд.). И двете страни съставляват една трета от външната търговия на САЩ. В началото на 2000-те средното годишно увеличение на оборота с Мексико е повече от 20%, а Канада - с 10%. Статутът на безмитните стоки вече се е разразил с две трети от целия износ на САЩ в региона и тези възможности продължават да се разширяват. САЩ се нуждаят от подобна регионална икономическа интеграция, за да подобрят конкурентоспособността си спрямо основните икономически съперници - ЕС и Япония.

Характеристики на страните от NAFTA (от 2014 г.)

страни Население, милион души Реалният БВП, милиарди щатски долари БВП на глава от населението, хиляди щатски долари Инфлацията ЛИЗАЦИЯ% Коефициент на безработица,% Търговски баланс, милиарди щатски долари
Канада 34.8 1794.0 51.6 1.9 6.9 4.6
Мексико 120,3 1296.0 10.8 4.0 4.8 -2,1
САЩ 318,9 17420.0 54.6 1.6 6.2 -741.0

Източник - CIA World Factbook

В същото време различни групи на околната среда и профсъюзите в САЩ, както много от членовете на Конгреса на САЩ, се страхуват да преместят американската бизнес дейност в Мексико със своите ниски стандарти за труд и опазване на околната среда. Освен това американците се страхуват от нарастващия поток от имигранти от Мексико от 90-те години на ХХ век, които през 2000 г. вече достигнаха 300 хиляди души годишно. Такава "латиноамериканска" американска страна изглежда на много американци заплахата от тяхната цивилизация, основана на ценностите на протестантската европейска култура.

За ролята на Мексико в NAFTA

За Мексико членството в НАФТА означава гарантиран достъп до американския пазар, като абсорбира приблизително. 80% от целия мексикански износ, увеличение на притока на чуждестранни инвестиции. Желанието за икономическа интеграция със Съединените щати беше стимул за неолибералните реформи, предприети от мексиканското правителство още в началото на 80-те години на миналия век, изоставяйки стратегията за заместване на вноса.

Чрез регионална асоциация със Съединените щати Мексико започна постепенно да се интегрира в световната икономика. Особено важно за нея бе и положителното решение на въпроса за външния дълг след значителни финансови загуби през 80-те години на миналия век: мексиканското правителство осигури големи заеми от САЩ за прилагане на споразумения за свободна търговия. Много чуждестранни компании започнаха да прехвърлят дейността си на територията на Мексико, за да проникнат в американския и канадския пазар. Преките чуждестранни инвестиции в Мексико се удвоиха само през 1993-1999 г.

Критиците на мексиканското членство в НАФТА показват, че той е от полза почти изцяло на елита, но не и на трудещите се. Привлекателността на Мексико за чуждестранни предприемачи до голяма степен се дължи на ниския жизнен стандарт (ниското заплащане) и ниските екологични стандарти. Поради това САЩ не проявяват силен интерес към подобряването на жизнения стандарт на мексиканците.

Участието в НАФТА превърна Мексико в такава програма за либерализация на търговията и икономическо преструктуриране, което в бъдеще затруднява отклонението й и връщането към икономическа независимост е почти невъзможно.

За ролята на Канада в NAFTA

Канада е обективно по-силен член на НАФТА, отколкото Мексико, но по-слаб от САЩ. Тъй като Канада има склонност да блокира Мексико, защитавайки неговите интереси, да оказва натиск върху Вашингтон. В началото на 90-те години Канада разчита на подкрепата на Мексико за противодействие на протекционистките действия на Съединените щати. На свой ред, през 1995 г. Мексико получи подкрепата на Канада за призив към МВФ и МБВР, когато имаше нужда от спешна намеса за спасяването на мексиканското песо.

Канада активно се застъпва за разширяването на зоната за свободна търговия, като счита, че Чили, Колумбия и Аржентина са първите кандидати за членство в блока. Като демонстрират своята независимост и решителност, канадците заявиха, че няма да чакат американците, а през 1996 г. сключиха двустранно споразумение с Чили за свободна търговия по модела на НАФТА, както и две допълнителни - за регулиране на трудовите отношения и опазването на околната среда - в съответствие с модела на съответните тристранни споразумения 1993 между Канада, САЩ и Мексико. Канада е сключила различни двустранни споразумения с няколко държави от Латинска Америка по определени въпроси на икономическото сътрудничество и постоянно се застъпва за идеята за интегриране на NAFTA с MERCOSUR. Канада беше най-активно ангажирана с изпълнението на плана за създаването на Споразумението за свободна търговия. През 1998 г. пое председателството на преговорите за сключване на това споразумение, което бе обявено за приоритет на канадската политика в региона.

Таким образом, Канада в течение всего одного десятилетия превратилась из довольно пассивного наблюдателя в полноправного и активного участника многосторонних процессов и мероприятий стран региона. При этом канадцы выступают в традиционной для себя роли посредника между странами с разными уровнями экономического развития и разной идеологической ориентации.

Участие в КУФТА и НАФТА дало сильный импульс канадской экономике: только за 1989–2000 объем канадского экспорта более чем удвоился, доля в нем машин и оборудования повысилась с 28% в 1980 до 45% в 1999. Это опровергает опасения тех противников соглашения о свободной торговле на североамериканском континенте, которые считали, что оно приведет к «деиндустриализации» канадской экономики.

В 2000 на экспорт в США пришлось примерно 33% всего ВВП Канады по сравнению с 15% в 1989. Особенно сильной привязка к американскому рынку стала в двух крупнейших по численности населения и хозяйственному потенциалу провинциях Канады – в Онтарио (доля экспорта в США составляет 40% валового продукта) и в Квебеке (24%).

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки - Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Полезна информация

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва севернокорейските санкции

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

07 февруари 2017 23:19 МВФ понижи прогнозата си за растеж за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола

статистика